CSR- ansvarsfullt företagande

CSR (corporate social responsibility, ansvarsfullt företagande) och miljöarbete är en integrerad del av vår affär. För att vår verksamhet ska vara långsiktigt hållbar krävs inte bara att den är finansiellt hållbar, utan också att den bedrivs på ett miljömässigt och socialt hållbart sätt. Om vi inte kan svara upp mot de förväntningar som samhället, våra kunder, våra anställda, våra ägare och alla övriga intressenter ställer på oss förverkar vi vårt berättigande.

Flera av de frågor som vi jobbar med inom ramen för ansvarsfullt företagande är relativt enkla att beskriva, även om lösningarna inte alltid är självklara. Andra frågor är mycket komplexa och politiska till sin karaktär. Hur ska man exempelvis hantera en läkemedelssubstans som räddar människoliv, men som samtidigt uppvisar giftighet mot vattenlevande organismer och som inte bryts ner ute i miljön?
 

Ansvar för miljön

Miljömässig hänsyn handlar om att i varje del av vår verksamhet försöka minimera vårt så kallade ekologiska fotavtryck. I väldigt många fall visar det sig att det inte bara är miljömässigt riktigt att minska mängden råvaror, att energieffektivisera, att öka produktiviteten och minska mängden avfall, utan att det också ger större lönsamhet.
Som ett exempel på hur vi har minskat vår miljöbelastning kan nämnas Pfizers energi- och klimatarbete. Mellan 2000 och 2007 minskade vi våra utsläpp av växthusgaser globalt med 43 % indexerat mot försäljning. Detta motsvarade en minskning med nästan 20 % i absoluta tal. Vi har åtagit oss att minska utsläppen med ytterligare 20 % till 2012, ett mål som det ser ut som att vi kan förverkliga. 

Vårt ansvarstagande - Nivå 2 - Diagram

Det är viktigt att säkerställa att inte bara vår egen verksamhet bedrivs så miljösmart som möjligt, utan att också samarbeta med våra leverantörer och följa produkterna ut i konsumtionsledet. Pfizer bedriver därför ett systematiskt arbete med våra leverantörer för att säkerställa att de substanser och produkter som tillverkas för vår räkning produceras under acceptabla förhållanden. Årligen genomför Pfizer mer än 100 miljörevisioner på plats hos tredjepartstillverkare världen över.

I konsumtionsledet är den mest betydande miljöfrågan vilka substanser och i vilka mängder som utsöndras från patienterna och som via avloppssystemen kommer ut i miljön, och vilka effekter detta har ute i naturen.

Pfizer har tillsammans med övrig forskande läkemedelsindustri, och i samverkan med Läkemedelsverket, Sveriges Kommuner och Landsting, apoteken samt Stockholm Läns Landsting, bedrivit ett världsunikt miljöklassificeringsarbete av läkemedelssubstanser. På www.fass.se kan man hitta miljöinformation i tre detaljeringsnivåer för många av våra läkemedel. Läs mer om detta på http://www.fass.se/LIF/miljo/miljoinfo.jsp
 

Socialt Ansvar

Socialt ansvarstagande kan se mycket olika ut beroende på var någonstans i världen verksamheten bedrivs. Behoven och förutsättningarna varierar kraftigt mellan världens olika hörn. Den här figuren beskriver Pfizers sätt att arbeta för att möta dessa olika behov:

I pyramidens bas finns de många miljoner fattiga människor i utvecklingsländerna som lever under extremt knappa förhållanden. Här är det inte möjligt att på kort sikt skapa en fungerande läkemedelsmarknad, utan vi och andra aktörer måste genom olika typer av "filantropiska initiativ" försöka medverka till att bygga upp en hälso- och sjukvårdsinfrastruktur, samt driva stora läkemedelsdonationsprojekt.

Vår Global Access Strategy syftar till att finna nya affärsmodeller för att ge tillgång till läkemedel och annan sjukvård på marknader med "svag betalningsmöjlighet", där människor lever på mindre än 3000 US dollar per år. Bland annat arbetar vi med mikrokrediter och mikrolån.

Nästa steg i utvecklingstrappan är länder som man kan kalla "emerging markets". Flera av dessa har en fungerande hälso- och sjukvårdsinfrastruktur och ligger någonstans mittemellan utvecklingsländerna och de etablerade industriländerna i Nordamerika och Europa. På dessa marknader spelar så kallad generika en stor roll. Generika är produkter baserade på substanser som inte längre har patentskydd och där en mycket skarp priskonkurrens leder till låga priser. Pfizer har under de senaste åren blivit en allt större aktör även inom detta område.

I toppen av pyramiden återfinns de mest utvecklade marknaderna, av vilka Sverige är en. Nya innovativa läkemedel, med existerande patentskydd, introduceras först på dessa marknader som har god betalningsförmåga. Höga priser jämfört med generikaprodukter förklaras av att vi måste tillåtas tjäna tillbaka de stora kostnader som utvecklingen av ett läkemedel kostar (upp emot 10 miljarder kronor per produkt). På dessa mogna marknader får också vårt tjänsteutbud, exempelvis patientstödprogram gällande livsstilsförändringar, allt större betydelse. Denna typ av tjänster och verktyg hjälper till att förebygga ohälsa och sjukdomar.