Hållbarhetsarbete i praktiken

Som utgångspunkt för vårt hållbarhetsarbete har Pfizer i flera år haft FN:s Global Compact. Global Compact kräver att vi som multinationellt företag agerar i linje med tio grundprinciper, varhelst i världen vi är verksamma. Dessa handlar om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption.

Omsatt i praktiken betyder detta bland annat att vi bedriver ett nära samarbete med såväl våra leverantörer som med våra kunder och övriga intressenter. Vi genomför revisioner hos våra leverantörer för att säkerställa att dessa lever upp både till lagar och till våra krav, såväl vad gäller produktkvalitet som social och miljömässig hänsyn. Läs exempelvis om våra miljö-, hälsa- och säkerhetsinspektioner hos våra tredjepartstillverkare på vår globala hemsida:
http://www.pfizer.com/responsibility/protecting_environment/supplier_ehs.jsp

 

Grön kemi

Vi delar också med oss till våra leverantörer och intressenter av vårt kunnande kring så kallad ”grön kemi” (”Green Chemistry”), dvs hur vi försöker designa läkemedelsubstanserna så att de har så liten miljöpåverkan som möjligt. Optimalt ur miljöperspektivet är att substanserna har så låg toxicitet som möjligt, att de inte lagras upp i vattenlevande organismer (bioackumuleras) och att de bryts ned relativt enkelt. Tyvärr överensstämmer inte alltid dessa önskemål med de krav vi måste ställa på substansen ur ett medicinskt perspektiv. Läkemedelssubstansernas miljöprofil, dvs toxicitet, bioackumulation och nedbrytbarhet, redovisas i de fall data finns tillgängliga på www.fass.se. Läs mer om denna miljöklassificering på http://www.fass.se/LIF/miljo/miljoinfo.jsp.

Men ”grön kemi” innefattar också rätt design av tillverkningsprocesserna. Hur kan vi producera läkemedlen så grönt som möjligt? Här eftersträvar vi en så liten användning av lösningsmedel, andra kemikalier och energi som möjligt, samt ett så stort utbyte som möjligt. Allt avfall som genereras är inte bara miljöbelastande utan också en onödig kostnad för företaget. Läs mer om Pfizers Green Chemistry-program på vår globala hemsida.
http://www.pfizer.com/responsibility/protecting_environment/greener_processes.jsp

Information kring energianvändningen och dess koppling till klimatfrågan finns också redovisat på vår globala hemsida. http://www.pfizer.com/responsibility/protecting_environment/climate_change.jsp
 

Fyra steg till en långsiktigt hållbar användning av läkemedel

Hållbarhetsarbete omfattar många olika aktiviteter. För att bli framgångsrika i vårt arbete är det viktigt att vi fokuserar på de aspekter som har en koppling till vår verksamhet och till de områden där vi har kompetens och kunnande.

Figuren nedan, som har tagits fram av Läkemedelsindustriföreningens arbetsgrupp kring hållbar utveckling, beskriver fyra steg till en hållbar läkemedelsanvändning.
 Så långt som möjligt ska vi försöka förebygga sjukdomar och skapa välmående och hälsa i samhället. Läkemedelsbranschen har stora möjligheter att bidra till detta. Exempelvis skulle flera av våra patientstödprogram kunna få en större användning i arbetet kring livsstilsförändringar, som en väg till förebyggande av ohälsa.

Men självklart behövs ändock läkemedel för att behandla de sjukdomar som vi inte lyckas förebygga. Vår ambition måste då vara att molekylerna skall vara så miljöanpassade som möjligt. En grön design karakteriseras exempelvis av att molekylen inte är mer långlivad eller mer toxisk än vad som behövs för att den medicinska effekten skall uppnås. Generellt sett kan man säga att biologiska läkemedel är ett steg i rätt riktning mot denna gröna design.

Steg 3 i trappan påtalar vikten av att läkemedel tillverkas, samt distribueras över världen, med minsta möjliga miljöpåverkan. Produktionsanläggningarna skall använda så gröna processer som möjligt. Detta kan exemplifieras av energisnåla processer som använder så lite lösningsmedel som möjligt. Vid behov kan reningsanläggningar kopplade till fabrikerna behöva uppgraderas så att de rester av läkemedelssubstanser som finns i avloppet elimineras bättre. Ett enormt viktigt inslag i att säkerställa att tillverkning och distribution sker på ett miljöanpassat sätt är de revisionsprogram som finns implementerade inom industrin. Pfizer genomförde under 2009 mer än 100 miljöinspektioner hos leverantörer runt om i världen. Dessa program kommer att växa än mer framöver när mer tillverkning förläggs i länder såsom Indien och Kina.

Det sista steget i trappan beskriver vikten av att hälso- och sjukvården samt samhället i övrigt gör kloka och rationella val. Följsamhet till läkemedelsbehandlingar är enormt viktiga för att säkerställa att de behandlingsresultat som eftersträvas uppnås. En riktig läkemedelsanvändning med rätt läkemedel och dos till patienten vid rätt tidpunkt är viktigt inte bara ur patientens perspektiv utan även ur miljöperspektivet. Såväl under- som överkonsumtion är problematiskt.

En av de viktiga förändringar som vi inom industrin vill se är att samhället ger gröna incitament, dvs ”morötter” som driver i miljöpositiv riktning, till ”gröna produkter” och ”gröna och ansvarstagande bolag”. En grön produkt kan exempelvis karakteriseras av att den inom ramen för miljöklassificeringen på www.fass.se har bedömts endast ha försumbar eller låg risk för miljöpåverkan, att dess förpackning är miljöanpassad samt att produkten tillverkats under miljömässigt acceptabla former. Är det inte rimligt att förvänta sig att samhället skulle försöka premiera produkter och bolag som kan påvisa sådant ansvarstagande? Inom ramen för generikareformen så som den är utformad idag kan apoteken exempelvis mycket väl tvingas byta ut ett läkemedel som är miljöanpassat, till en produkt som inte alls når upp till de standarder som vi alla torde anse vara självklara!

Läs mer om vårt arbete med ansvarsfrågor och hållbar utveckling på www.ansvarsblogg.se