Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Anna samordnar den nationella cancerportalen

Anna Pedersen är specialistsjuksköterska inom onkologisk vård, och arbetar vid RCC, Regionalt Cancercentrum, Uppsala Örebro. Sedan förra året är hon projektledare och ansvarig för att samordna och koordinera strukturen för den nationella cancerportalen.

Anna Pedersen är specialistsjuksköterska inom onkologisk vård och arbetar vid RCC, Regionalt Cancercentrum, Uppsala Örebro. Sedan förra året är hon projektledare och ansvarig för att samordna och koordinera strukturen för den nationella cancerportalen.

Syftet med nationella cancerportalen är bland annat att skapa förutsättningar för uppföljning och övervakning av hur biomarkörer bäst kan användas för vårdens utveckling.

Den första diagnosen som nu är ansluten till portalen är ALK-positiv lungcancer. Tanken är att cancerportalen inom en snar framtid kommer att utökas med andra målriktade terapier, både för lungcancer och andra cancerdiagnoser.

Vartefter cancerportalen byggs ut blir Anna Pedersens uppgift också att vara kontaktperson för alla inblandade yrkeskategorier inom de olika områdena såsom patologer, nationella registerhållare, styrgrupper och professionen ute i verksamheterna. I arbetet kommer också att ingå att skapa gemensamma riktlinjer.

– Eftersom anslutningen av fler cancerdiagnoser ska följa samma modell kan vi överföra erfarenheter från en diagnos till en annan. Vad är bra och vad fungerar sämre? Cancerportalen skapar möjligheter att göra postmarketingstudier för att följa upp skräddarsydda terapier och biomarkörer, säger Anna Pedersen och understryker att det i de nationella cancerriktlinjerna står att biomarkörer ska följas upp.

Hon menar vidare att cancerportalen är en hjälp för att se om patienterna testats och vilken behandling de fått.

– På så sätt kan man utvärdera att vårdkvaliteten när det gäller cancersjukdomar är jämlik.

Anna Pedersen poängterar att arbetet med portalen är ett utmärkt exempel på hur vården och läkemedelsindustrin kan samarbeta.

– Modellen är framtagen i ett samarbete mellan RCC, LIF, nationella lungcancerregistrets styrgrupp och Svensk Molekylär Patologi (SMP). Portalen kommer inte bara att stärka samverkan mellan vården, akademin och industrin. Den ger även cancerforskningen tillgång till unik data. I slutändan gynnar detta naturligtvis patienterna.

Förutom att vara projektledare ska Anna Pedersen även identifiera problem som kan uppstå, och hitta lösningar.

– En viktig uppgift är också att se till att det blir så lite belastning som möjligt på klinikerna. RCC är vana vid att arbeta med smidiga lösningar för detta. Ju mer information man har om patienten, desto mer underlättas arbetet för professionen, säger Anna Pedersen.

Portalen kan ge information om patientens tumör

I ett idealiskt system skulle alla patienter med spridd bröstcancer registreras i en portal om vilken respons de får av behandlingen samt vilka biverkningar de drabbats av.

Det svarar Henrik Lindman, överläkare i onkologi och medicinskt ansvarig för den kliniska forsknings- och utvecklingsenheten (KFUE) på Akademiska sjukhuset i Uppsala, när Pforum Onkologi frågar honom vilken nytta en cancerportal skulle kunna göra för hans patienter och för framtida forskning och behandling.

Men lika viktigt menar Henrik Lind- man att det är att följa upp livskvaliteten hos patienter med en cancersjukdom.

– Idag har vi endast frågeformulär att tillgå för att ta reda på hur livskvaliteten påverkas av sjukdomen. Frågeformulär har ett begränsat värde, påpekar Henrik Lindman.

Henrik Lindman understryker också att en portal kan vara ett viktigt redskap för att få omfattande information om en enskild patients tumör och vilka egenskaper den har.

– Genom informationen går det att matcha tumöregenskaper med behandlingsutfall. Den ger också möjlighet att kontrollera om resultat i studier stämmer överens med verkligheten.

Henrik Lindman tycker att det är bra att man börjar bygga en portal just för lungcancer med ALK-mutation.

– Jag tror att det finns ett direkt värde av en portal vid ovanliga mindre tumörsjukdomar.