Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Cancerpatienter får all vård under samma tak

På avdelningen för lungmedicin vid Lunds universitetssjukhus följs varje lungcancerpatient ända från inskrivning till utredning, behandling och uppföljning. Till skillnad från i en större organisation sker allt här under samma tak.

Endast operation och strålning sköts på andra enheter, men först efter att någon av de två läkarna eller ontaktsköterskorna lämnat över. Ing-Marie Nilsson, kontaktsköterska på lungmedicinsk dagvård, kallar det ett aktivt överlämnande.

– När vi lämnar över en patient, oavsett om det är till en annan enhet eller till någon annan i personalstyrkan här, så vill vi veta vem patienten är. Vi vill inte bara se en röntgenbild på tumören. Det här skapar trygghet för patienterna, säger hon. På lungmedicin arbetar två läkare, fyra sköterskor – varav två även har forskningsskötersketjänst – samt en sekreterare som ett mycket tajt team. Just att vara ett så starkt team är en av grundpelarna i verksamheten.

För patienternas del innebär det att de uteslutande träffar samma personal och att alla i teamet känner sina patienter.

Att detta är en trygg plats känns även för en utomstående. Ingen i personalen verkar stressad. Istället vilar en lugn och avslappnad stämning över avdelningen, och i korridorerna hörs skratt.

– Vi strävar efter att se patienterna. Inte bara deras sjukdom, säger Ing-Marie Nilsson.

– I teamet går vi också igenom varje patient så att alla har samma information. Våra läkare är väldigt duktiga på att kommunicera hur de tänker kring varje patient och hens behandling. Vi får alltid en ordentlig genomgång om vad som pågår. Om en patient till exempel har en progress i sin behandling vet vi alla om det. Det är viktigt när patienten kommer hit för en planerad behandling att vi alla känner till att det inte går att ge mer behandling, förklarar Ing-Marie Nilsson. Ringer en patient hit kan vem som helst av oss också svara, för vi vet vad det handlar om, poängterar hon.

Även överläkare Håkan Griph understryker betydelsen av god kommunikation, både internt och med patienterna.

– Det är viktigt att vi alla säger samma sak – alltifrån läkare och kontaktsköterskor till undersköterskor och sekreterare – så att patienterna känner att vi är ett team, säger Håkan Griph.

Ing-Marie Nilsson menar att det inte bara är patienterna som behöver trivas och känna sig trygga på avdelningen. Även personalen har behov att trivas med sina arbetskamrater när man jobbar med en sådan tung sjukdom.

– Vi måste vara rädda om varandra och se den andre som en individ, säger hon. Tidigare fick vi åka på utbildningar och teamdagar för att få stimulans. Det behövs. Tyvärr har detta dragits in. Jag tror sjukvården biter sig själv i svansen när man inte satsar på sin personal.

För att ändå lösa det hela sitter sjuksköterskorna och sekreterarna fysiskt tillsammans i ett gemensamt kontorsrum. Även om det är trångt så ger det en närhet att kunna diskutera patientfrågor och andra viktiga ämnen med varandra.

Trots att man är en liten avdelning så pågår 5–6 olika kliniska studier inom lungcancer och mesoteliom.

– Vår överläkare Ronny Öhman har hand om patienterna kliniskt och är samtidigt ansvarig prövare för flera studier. Han är tillsammans med en av våra sjuksköterskor också medlem i Sydsvenska Lungcancergruppen där hela Region Skåne, halva Halland, hela Blekinge och en del av Småland ingår.

Enligt Ing-Marie Nilsson underlättar detta nätverk rekryteringen av patienter från dessa regioner.

– Våra läkare är också bra på att informera patienterna som ska ingå i studierna om vad som händer och varför det är viktigt att delta.

– Läkarna gör även stora ansträngningar för att inte missa någon patient som skulle kunna ingå. Ju mer nischade studierna blir desto svårare är det att hitta rätt patienter. Men genom lungcancergruppen får vi ett bredare urval.

Ing-Marie Nilsson berättar att studierna alltid presenteras för teamet.

– Nya rön och behandlingar reser alltid nya frågor. Dessutom måste man säkerställa att alla i hela landet får samma tillgång till nya behandlingar, inte bara de som tillhör de större klinikerna, säger Ing-Marie Nilsson.