Dags att sätta patienten i centrum

Jag har haft förmånen att under många år träffa patienter, vårdpersonal samt hälso- och sjukvårdens andra intressenter i flera olika sammanhang. Samtalen jag deltagit i har stärkt min bild av att jag själv, det företag jag leder, och alla andra som på något sätt arbetar med hälsa och välbefinnande måste sätta patienternas intressen först, och att patienterna med deras perspektiv och engagemang måste ses som en viktig resurs i vården. I den här krönikan vill jag dela med mig av förslag som jag tror, utifrån mina observationer och mitt perspektiv, kan stärka patientens ställning och medverkan.

Malin Parkler, VD Pfizer Sverige

Patienters ställning och medverkan i vården är framförallt en ledning och styrningsfråga för hälso- och sjukvården, men den bör backas upp av en tydlig lagstiftning. 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys rapport ”Lag utan genomslag” från 2017 konstaterar krasst att intentionen med att ge patienterna en starkare roll i vården genom den nya patientlagen från 2015 inte har infriats. Min känsla är däremot att vissa patienter själva har tagit tydliga steg framåt för att utveckla såväl sin egen vård som vården i stort. Initiativet ”Spetspatienter” (http://dagenspatient.ringla.nu/) är ett tydligt exempel på det.  

Digitaliseringen, i form av exempelvis Internet och hälsoappar, har bidragit till att människor idag har möjlighet att inhämta stora mängder information, både vetenskaplig och icke-vetenskaplig, som rör hälsa, sjukdomstillstånd och behandlingsalternativ. Med mer information minskar kunskapsgapet mellan patienten och hälso- och sjukvården vilket leder till att patienters möjlighet att påverka sin hälsa ökar. Jag upplever att patienter och digitala verktyg idag ger ökad möjlighet att utveckla vården runt individen. Om betydelsen av patienternas delaktighet och synen på värdet av en delaktig patient stärks torde det skapas ännu bättre möjligheter för patient och hälso- och sjukvård att kunna ha en värdefull dialog om vägen till bäst möjlig hälsa. En dialog jag är övertygad om kan innebära minskad felbehandling, samt ökad följsamhet till behandlingsmetoder och livsstilsförändringar, vilket gynnar både patienterna och hälso- och sjukvården. 

Trots att patienter i viss utsträckning själva blivit mer delaktiga och stärkt sin roll är min bedömning att dagens patientlag bör bli en rättighetslagstiftning för att få ut det fulla värdet och kraften av en involverad patient, även för patienter som inte är lika drivna som dagens ”spetspatienter”. Genom att ändra perspektiven från vad hälso- och sjukvården är skyldiga att erbjuda till vad patienten har rätt att bli erbjuden, kan kartan ritas om och bli tydligare samt skapa bättre förutsättningar för samverkan mellan patient och vård samt bättre förutsättningar för en god och jämlik hälsa.

Förutom förtydligad patientlag ser jag andra områden där stärkta patienträttigheter skulle kunna ha stort värde. En skattefinansierad hälso- och sjukvård borde ge alla patienter rätt att få träffa en läkare när sjukdomen uppstår, rätt att få den mest medicinskt relevanta behandlingen och rätt till uppföljning och vid behov justerade eller kompletterande åtgärder. Allt utifrån den enskilde patientens behov. Patienternas vårdgaranti följs kontinuerligt upp och är en viktig morot för att öka tillgängligheten till sjukvården. På samma sätt skulle jag önska att en ”behandlingsgaranti” införs, vilken fokuserar på att ge patienten rätt till en behandling med bästa möjliga resultat, och därigenom bästa möjliga hälsa. En sådan ”behandlingsgaranti”, där alla patienter ges rätt till alla medicinskt relevanta behandlingsmetoder som är subventionerade av staten, skulle kunna ge patienterna bättre förutsättningar till så bra hälsa som möjligt, oavsett var i landet de bor.

”Jag är övertygad om att stärkta patienträttigheter är en vinst för alla oss som arbetar med att förbättra människors hälsa och välbefinnande.”

Jag är övertygad om att stärkta patienträttigheter är en vinst för alla oss som arbetar med att förbättra människors hälsa och välbefinnande. Jag är också övertygad om att det är viktigt att vi alla - patientföreträdare, vård, myndigheter, akademi och näringsliv - arbetar tillsammans för att varje enskild patient ska få bästa möjliga förutsättningar för en god hälsa.  Alla bidrar, på olika sätt och i olika utsträckning, därmed har alla en roll att spela. Jag anser att det finns utrymme för utökad och kontinuerligt förbättrad samverkan. För att vi inom läkemedelsbranschen ska kunna utveckla bättre behandlingar måste vi också få vara delaktiga och ses som en välkomnad partner. Ett viktigt steg i vårt eget arbete med att stärka patienternas inflytande är att vi inkluderar vissa patientgrupper i tidiga forskningsfaser och i utformning av studieupplägg, något som jag tror och hoppas ska leda till bättre behandlingsmetoder och därigenom friskare och längre liv.

Det här är mina tankar och idéer om vad som skulle kunna öka patienternas rättigheter och skapa förutsättningar till en god jämlik hälsa. Jag tar gärna emot dina förslag på hur vi kan bidra på ett ännu bättre sätt?

 

Malin Parkler

Sverigechef, Pfizer

Följ mig på Twitter @MalinParkler