Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Därför införde Region Norrbotten gratis vaccination mot influensa och pneumokocker

Region Norrbotten har sedan länge haft gratis influensavaccin och sedan den 1 mars i år erbjuder man även kostnadsfritt pneumokockvaccin året runt till personer över 65 år eller de som tillhör särskilda så kallade riskgrupper. Anders Nystedt är smittskyddsläkare och har tillsammans med Smittskydd Norrbotten varit drivande i att få igenom beslutet.

Vaccinationer är, näst efter tillgång till rent vatten, det som bidrar mest effektivt till förbättrad folkhälsa i världen. Vacciner förebygger smittsamma sjukdomar och många allvarliga sjukdomar som var vanliga förr har i stort sett försvunnit från Sverige på grund av att vi har nationella vaccinationsprogram. Innan tillgång till antibiotika var lunginflammation en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige. Sjukdomen skördar fortfarande liv i Sverige, direkt eller som en komplikation till influensa och andra sjukdomar. Det är ett stort hälsoproblem som främst drabbar äldre och individer med kroniska sjukdomar och nedsatt immunförsvar.

För drygt två år sedan föreslog Folkhälsomyndigheten till regeringen att vaccin mot bland annat influensa och pneumokocker ska ingå i ett nationellt vaccinationsprogram för vuxna i riskgrupper. Regeringen har ännu inte fattat något beslut.

När regeringen fattat beslut om sjukdomar som ska omfattas av nationella vaccinationsprogram, är det i nästa steg landsting respektive kommuner som ansvarar för att vaccinet ska erbjudas kostnadsfritt till de aktuella målgrupperna. Folkhälsomyndighetens rekommendation är inte bindande, vilket gör att så länge vi inte har ett regeringsbeslut så är det upp till kommuner och landsting att besluta om införande och eventuella kostnader för patienterna.

En region som inte ville vänta på ett nationellt beslut är Region Norrbotten som sedan länge haft gratis influensavaccin och sedan den 1 mars i år även erbjuder kostnadsfritt pneumokockvaccin året runt till personer över 65 år eller de som tillhör särskilda så kallade riskgrupper. Anders Nystedt är smittskyddsläkare och har tillsammans med Smittskydd Norrbotten varit drivande i att få igenom beslutet.

Varför väntade inte Region Norrbotten på ett nationellt beslut?

Anders Nystedt, Smittskydd Norrbotten

– Det finns många skäl att införa ett vaccinationsprogram. Vårt främsta mål och syfte är att skydda patienten, personer som tillhör riskgrupper ska slippa att bli allvarligt sjuka. Vi ser också en hälsoekonomisk vinst. I Norrbotten har vi 500-600 sjukhusinläggningar årligen på grund av pneumokockinfektioner, vilket betyder 4 000 till 5 000 vårddygn. Om man kan förebygga en liten del av dessa blir det en hälsoekonomist vinst för regionen. Lunginflammation innebär även en stor belastning på primärvården. Färre sjuka ger en mindre belastning på en redan hårt ansträngd sjukvård, säger Anders Nystedt.

Men på sikt ser Anders Nystedt och Region Norrbotten fram emot ett nationellt vaccinationsprogram för riskgrupper likt det vi har idag för barn.

Hur gick ni tillväga för att få igenom vaccinationsprogrammet i regionen?

Anders Nystedt berättar att även om pneumokockvaccin tidigare ingick i högkostnadsskyddet för riskgrupper blev det för krångligt för den enskilde patienten. Patienter kunde få det utskrivet på recept, gå till apoteket och hämta en spruta och ta med till vården. Det blev sällan av. Det måste vara enkelt!

- Norrbotten är en liten region och vi har nära till politikerna som vi har kontinuerliga diskussioner med. Smittskydd tog fram ett underlag med bland annat kostnader för sjukdom och kostnader för vaccin. Sedan lades ett politiskt förslag som klubbades igenom i Regionfullmäktige.

Hur har ni implementerat vaccinationsprogrammet?

Smittskydd Norrbotten har informerat hälsocentraler och kliniker samt hållit flera utbildningar sedan beslutet den 1 mars. Den största insatsen har gjorts nu inför influensavaccinationskampanjen.

Anders Nystedt menar att det kan gå väldigt snabbt och enkelt om alla hjälps åt. Han tror inte att det är rimligt att kalla personer särskilt för vaccination, det bör istället göras i samband med andra vårdtillfällen som ändå sker. Så fort en patient som tillhör en riksgrupp kommer till en vårdinrättning erbjuder man vaccination per automatik. Man kan ge sprutan medan patienterna sitter i väntrummet. Vaccination kan ske när som helst på året. Men det kräver att många sluter samman och hjälps åt att identifiera vilka som ska vaccineras.

De som är över 65 år och inte har regelbundna vårdkontakter har vi försökt nå genom informationskampanjer i media. Vi välkomnar även att patienterna själva påminner och frågar om gratis pneumokockvaccin i vårdmötet, säger Anders Nystedt.

Har ni sett effekter av insatsen redan nu?

- Vi har ökat antal vaccindoser. Ännu har vi ingen data, men vi kommer att följa upp hur många doser vaccin som ges och antal vårdtillfällen för pneumokockinfektioner där vi jämför med tidigare år.

Kan vacciner bidra till att minska antibiotikaanvändningen?

- Vacciner gör nytta för både den enskilde patienten, vården och bidrar till minskad antibiotikaanvändning. För en patient med underliggande sjukdomar kan en pneumokockinfektion vara livshotande. Genom att färre blir sjuka minskar vi också belastningen på en ansträngd vård och varje infektion som kan förebyggas minskar antibiotikaanvändningen, avslutar Anders Nystedt.