Värdet av våra läkemedel

Utvecklingen av nya läkemedel har skapat stora värden för människors individuella hälsa och välfärd samtidigt som de bidragit till samhällsekonomiska vinster genom bland annat kortare vårdtider och lägre sjukfrånvaro. Till exempel beräknas nya läkemedel stå för 73% av den ökade förväntade livslängden.
 
Idag har vi livsförlängande läkemedel som gör att man kan leva med vissa cancerdiagnoser som en kronisk sjukdom. Inom reumatologin har de biologiska läkemedlen visat sig ge minskad ledförstörelse och sjukdomsaktivitet hos individer med reumatoid artrit. Förbättrad livskvalité och funktionsförmåga har för individen bidragit till ett mer aktivt liv och möjligheten att i högre utsträckning än tidigare kunna återvända till och delta i arbetslivet.
 
Här har vi tagit fram ett antal kortfattade faktablad som beskriver både det mänskliga och ekonomiska värdet av läkemedelsbehandling inom ett antal olika områden. Innehållet i faktabladen bygger på publicerade artiklar, offentlig statistik och forskning.
 

 

PP-PFE-SWE-0099