Lungcancermånaden – för ökad kunskap och förbättrad vård av drabbade

Lungcancer är en av våra vanligaste cancerformer. I Sverige insjuknar drygt 4 000 personer varje år. Det är tyvärr inte bara en av de vanligaste cancerformerna, det är också den som skördar flest liv varje år. Även om rökning är den absolut största riskfaktorn kan lungcancer drabba dem som aldrig rökt. Men med en tidig diagnos ökar möjligheterna till bot och därför behöver kunskapen om lungcancer öka, både inom vården och bland allmänheten.

Varje dag dör tio människor i Sverige av lungcancer. Det är den cancersjukdom som orsakar flest människors död. Sjukdomen ökar särskilt bland kvinnor, även för dem som aldrig rökt, och fler kvinnor dör i lungcancer än i bröstcancer i Sverige.

  Det råder en stor okunskap kring lungcancer. Rökning är den vanligaste orsaken till lungcancer men sjukdomen förekommer även hos yngre människor och som i många fall aldrig har rökt. Även de som lever hälsosamt och tränar regelbundet kan drabbas. Lungcancer börjar ofta med diffusa symtom som kan variera över tid. Det innebär att det kan vara svårt att hitta den här gruppen av lungcancerpatienter, då man inte misstänker att de är i riskzonen för att drabbas. Det är här kunskapen kring lungcancer behöver öka.

  Samtidigt är det helt avgörande med tidig upptäckt för en framgångsrik behandling. Överlevnaden hos lungcancerpatienter är låg, mycket på grund av att sjukdomen är svår att upptäcka och ofta inte upptäcks förrän den har spridit sig till andra organ. Mer än hälften av patienterna som diagnosticeras i tidig fas lever efter fem år. Däremot är femårsöverlevnaden för för dem med sen diagnos och spridd sjukdom endast 4%.

  Icke-rökrelaterad lungcancer har varit i stort fokus för forskningen under de senaste åren. Man har identifierat olika genetiska förändringar som den primära drivande kraften bakom tumörernas tillväxt. Dessutom har man sett att dessa genetiska avvikelser är vanligare hos personer som aldrig rökt. Flera läkemedel har utvecklats för att hämma specifika lungtumörtyper (EGFRm, ALK+, ROS1+, BRAFm, NTRK+) som redan idag möjliggör en individbaserad långsiktig behandling.

  Idag krävs vävnads- eller blodprov för att identifiera lungtumörer som drivs av genförändringar. Då målinriktade läkemedel kan ges i sekventiell ordning med syftet att motverka resistensutveckling och förlänga livet kan diagnostiken spela en stor roll även under pågående behandling. Det hjälper till att hitta det mest optimala behandlingsförloppet.

  Inom de närmaste åren kommer arsenalen av målstyrda behandlingar att utökas med nya högpotenta terapier som väsentligt kommer att förbättra livet för flera patienter med mutationsdriven lungcancer.

  Pfizers målsättning är att möta behoven hos patienter med lungcancer och utveckla effektiva behandlingar. Genom forskning och samarbetsinsatser strävar vi efter att fortsätta ge hopp till patienter som lever med lungcancer, och att matcha rätt patient med rätt medicin vid rätt tidpunkt.