Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Mer fokus på anhöriga när vården omorganiseras

– Vården är i första hand till för den sjuke. Men de närstående som är oerhört viktiga för den sjuke och ofta tar ett stort ansvar, glöms många gånger bort, säger Ella Bohlin, Barn- och äldrelandstingsråd i Stockholms län och understryker att det finns forskning som visar att det brister i informationen till de anhöriga. Under senare år har dock de anhörigas situation och vilket lass de drar uppmärksammats, säger hon.

Pforumonkologi - Mer fokus på anhöriga när vården omorganiseras

Ella Bohlin förklarar att vården är inne i en omorganisation där patienten sätts i centrum. Detta tänk ska nu breddas och gälla även de anhöriga.

– Att anhöriga ska involveras bättre är inskrivet i Hälso-och sjukvårdslagen och den måste vi följa. När det gäller barn och ungdomar finns barnperspektivet inskrivet i FN:s barnkonvention. På barnsidan ser det därför bättre ut. När en person drabbas av cancer ska det skrivas in i journalen om det finns minderåriga barn i familjen.

Anhöriga en resurs

Ella Bohlin menar att de anhöriga bör ses som en resurs.

– Många som lever med en sjuk närstående blir experter på sjukdomen. De kan se hur den sjukes hälsa påverkas av en viss behandling och hur hen förändras både fysiskt och psykiskt.

Idag finns ingen politisk policy för hur de anhöriga ska involveras.

– När det gäller barn ser det som sagt annorlunda ut, både om barnet själv är sjukt eller om en förälder eller ett syskon drabbats. Vid barncancer har Stockholms läns landsting tillsammans med RCC Stockholm Gotland tillsatt processledare som ska se till att stödet fungerar, bland annat i form av en samordnande kontaktsköterska som har en kommunikation med barnets föräldrar. På så sätt blir det ett indirekt stöd till hela familjen. Är barnet anhörig erbjuds psykologhjälp.

Ella Bohlin poängterar att anhörigperspektivet är något som ska finnas med vid en cancersjukdom oavsett ålder.

Landstinget stöttar därför de olika patientföreningarna.

– Här engagerar sig även många anhöriga. Dessa har en unik ställning, säger hon.

Krävs samverkan

Ella Bohlin tror att om det ska fungera optimalt måste alla instanser samverka, både civilsamhället i form av patientföreningar och kommuner och landsting. Ändå har mycket förändrats till det bättre på senare tid när det gäller synen på anhöriga.

– Numera kan man få sorgpeng från Försäkringskassan när en närstående gått bort. Det går också att söka närståendepenning. Det kan man få även om den sjuke är inlagd på sjukhus. Den anhöriges behov bedöms av en läkare.

Ny mötesplats

Nyligen öppnades en informationshörna som en del av Lärandecentrum vid Södersjukhusets onkologiska mottagning. Informationshörnan är en mötesplats för både patienter och personal i cancervården. Tanken är att patienterna ska kunna förbereda sig inför sjukhusbesöket och att de ska kunna söka information efteråt. Hit kommer många närstående.

– Här finns länksamlingar med korrekt medicinsk information. Det finns även möjlighet att träffa experter och kontaktsköterskor.

Lärandecentrum ska stärka patienterna att bli mer delaktiga i sin vård. Även hälso- och sjukvårdspersonal inom cancervården kan här genomgå pedagogisk kompetensutveckling för att kunna stötta patienter och närstående i sjukdomen och olika behandlingar.

Ella Bohlin tycker att detta koncept är något som fler landsting bör titta på och hon förklarar att även Cancerrådgivningen ingår i Lärandecentrum.

– De har fått en tydligare roll gentemot anhöriga. Cancerrådgivningens uppdrag är nu att svara på frågor och bemöta ängslan och oro både hos patienten och hos de anhöriga, säger Ella Bohlin.