Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Mycket har blivit bättre, men det finns också mycket kvar att göra för patienter med cancer

Thomas Wahlgren är medicinsk rådgivare inom onkologi vid Pfizer Sverige. Han arbetade som cancerläkare vid Radiumhemmet i Stockholm innan han kom till Pfizer för tio år sedan. Thomas kan göra intressanta jämförelser mellan cancerpatienternas situation då och nu, och se frågorna kring tillgången till cancerbehandling ur olika perspektiv.

Thomas Wahlgren, medicinsk rådgivare onkologi Pfizer Sverige

− ”Patienterna först” är vår interna ledstjärna inom Pfizer, säger Thomas. Att se patienterna gör att arbetet får stor mening och det är mycket motiverande.

Thomas menar att mycket har förbättrats för cancerpatienterna under den senaste tioårsperioden. Forskningen har gått framåt och idag finns många nya behandlingsmöjligheter. De regionala cancercentren, RCC:erna, har varit viktiga och hjälpt till att få upp många viktiga frågor på bordet.

− På senare år har patientinflytandet börjat diskuteras på allvar. För oss på Pfizer är det en självklarhet att försöka förstå patienternas syn för att kunna veta hur deras vardag ser ut och hur vi ska arbeta för att på bästa sätt hjälpa dem till ett bättre liv.

Men Thomas Wahlgren menar också att det fortfarande finns en hel del kvar att önska.

− Tyvärr är vi i Sverige långsamma att erbjuda patienter nya värdefulla behandlingar, säger han. De nya effektiva läkemedel som godkänns kommer mycket snabbare till patienterna i många andra länder.

− De nya läkemedlen blir ofta snabbt möjliga att förskriva i Sverige, men vi har en trög och långdragen införandeprocess där myndigheter, alla regioner och landsting först ska försöka bli eniga innan en ny behandling kan komma till bred användning. Det är mycket fokus på de kortsiktiga kostnaderna och mindre på de långsiktiga vinsterna för samhället – och för patienterna, som nu får vänta på bättre behandlingar.

Möjligheterna till klinisk forskning i Sverige är ett annat område där Thomas ser stor förbättringspotential.

− Som en del av Pfizers roll att verka för patienternas bästa skulle vi också vilja att fler kliniska studier kunde genomföras i Sverige. Det skulle ge svenska cancerpatienter tillgång till de senaste landvinningarna inom forskningen.

− Om vi som nation satsade på det skulle vi i Sverige kunna skapa en unik miljö för klinisk forskning. Förutsättningar finns, vi har en unik resurs i form av våra patientregister, är duktiga på dokumentation och IT och dessutom framstående inom akademisk forskning. Men idag är tyvärr vardagen så pressad för de flesta inom vården att det helt enkelt inte finns tid för forskning.

Tids- och kostnadspressen inom sjukvården drabbar också patienterna på andra sätt, menar Thomas.

− När man väl kommit in i vårdapparaten blir man som patient väl omhändertagen, men tillgängligheten är ett problem. Bristen på resurser leder till väntetider som man i en del andra länder aldrig skulle acceptera för personer med cancer.

För att komma vidare och fortsätta förbättra situationen för patienterna är samverkan mellan olika aktörer en viktig nyckel, menar Thomas.

− Inom Pfizer är vi övertygade om att framgång inom onkologi inte enbart är ett resultat av de läkemedel vi utvecklar, utan att det mycket handlar om hur vi kan bidra till att positivt påverka patienternas liv på andra sätt. Och det gör vi bäst tillsammans. Samverkan mellan vården, forskningen, industrin och patientorganisationerna fungerar allt bättre och det finns en samsyn. Den utvecklingen tycker jag att vi alla ska stödja och slå vakt om, säger Thomas Wahlgren.