2016-07-01
Kerstin Falck, Head Corporate Affairs
Pfizer i Almedalen
Den sk Almedalsveckan pågår i Visby den 3-10 juli. Almedalsveckan ger möjlighet till dialog mellan aktörer kring viktiga samhällsfrågor, bla om hälso- och sjukvård. Pfizer ordnar flera seminarier och möten där olika frågeställningar tas upp, alla med ambitionen att bidra till bättre förebyggande insatser eller ... bättre behandling för de människor som har drabbats av sjukdom.  Pfizer arrangemang:   Gör Patientlagen skillnad för patienterna? Måndag den 4 juli kl: 13-14.30,  S:t Hans Café, S:t Hansplan 2 Mer information  »   Dags att dra bort det rosa skynket – en ospridd sanning om spridd bröstcancer Tisdag 5 juli kl 7.45-8.45 Atrium, Volters gränd 8 Mer information  »     Hur kommer framtiden vaccinationsprogram att se ut? Tisdag 5 juli kl 8.15-9:30 S:t Hans Café, S:t Hansplan 2 Mer information »    Är screening av förmaksflimmer rätt medicin för att förhindra stroke? Onsdag 6 juli kl 15.15 – 16.30 S:t Hans Café, S:t Hansplan 2 Samarrangemang med Bristol-Myers Squibb   Mer information »   Pfizermedarbetare medverkar även i följande seminarier och möten   Hur påverkas framtiden av lagen om redovisning av icke-finansiell information? Arrangör: CSR Sweden  Bengt Mattson, CSR och miljöchef hos Pfizer medverkar Måndag 4 juli kl 9.30-10:15, Tage Cervinsg. 3B Mer information »  ”Innovation Comes to Life”  Arrangör: AMCHAM Malin Parkler, vd Pfizer medverkar Måndag 4 juli kl 10.15-11.00, Greenroom Wisby Strand Congress & Event Mer information »   ”Recept för en hållbar upphandling av läkemedel” Arrangör: Kemikalieinspektionen mfl. Bengt Mattson, CSR och miljöchef hos Pfizer medverkar Måndag 4 juli kl 13.30-14.30 Briggen Tre Kronor, inre hamnen Mer information »    "Fabrikernas återkomst - så vinner Sverige slaget om framtidens läkemedelstillverkning". Arrangör: SwedenBIO Christopher Siegmund, platschef Pfizer i Strängnäs medverkar Onsdag 6 juli kl 10.00 – 11.00 Atrium, Volters gränd 8, Mer information »    Världsbäst på data – men till vilken nytta? Arrangör: Läkemedelsmarknaden, IMS Health Johan Brun, medicinsk direktör Pfizer medverkar Onsdag 6 juli kl 16.00-16.50 Tage Cervins gata 8 Mer information »     Hur ska digitaliseringen göra Sverige till en stormakt inom Life science? Arrangör: Cambio Health Care Systems Catharina Östberg, Pfizer medverkar Onsdag 6 juli kl 16.15-17.00 Södra Kyrkogatan 11   Kan screening av förmaksflimmer undvika tusentals strokefall om året? Arrangör: Bristol-Myers Squibb och Pfizer Onsdag 6 juli och torsdag 7 juli kl 10.00 – 18.00 Hamnplan, H216 Mer information »  
2015-12-23
Catharina Östberg
Pfizer formar framtidens kliniska forskning
Idag är det ofta svårt att rekrytera patienter till kliniska studier och även att få kliniker att delta. Pfizer gör därför mycket för att göra deltagandet i prövningar enklare och mer attraktivt både för läkare och patienter.   Jag har pratat med Craig Lipset, som leder Pfizer Clinical Innovation, en enhet inom ... Pfizer Wordwide Research & Development som jag också tillhör, om enhetens arbete och hur han ser på framtidens kliniska studier.   Craig berättar att Pfizer Clinical Innovation vill förändra sättet att undersöka säkerhet och effekt för våra nya läkemedel. Det handlar dels om hur kliniska prövningar genomförs, men också om nya metoder för att generera data.   Enklare att delta Arbetet fokuseras på fyra områden – Protokoll, Kliniker, Patienter och Data.    Inom området protokoll vill vi säkerställa att data finns tillgängliga för att förbättra planeringen, utformningen och utförandet av studierna och utveckla standarder som möjliggör automatisering. På så sätt kan vi minska dubbelarbete och förbättra genomförandet.   På området kliniker handlar det om att göra det enklare för läkare att delta i kliniska forskningsprojekt. En del i detta arbete är att utveckla partnerskap med hälsonätverk.   Ett bra exempel är TransCelerate (http://www.transceleratebiopharmainc.com/about/), en organisation där ett tjugotal av världens ledande biofarmaföretag är medlemmar. Vi tar fram gemensamma dokument och rutiner, så att läkarna inte behöver ställas inför olika procedurer för varje läkemedelsföretag de arbetar med.   Patienten i fokus För patienterna vill vi förbättra tillgängligheten och förenkla deltagandet i studier, och vi vill också effektivisera insamlingen av data och kliniska prover.   Tidigare har projektdesignen ofta utgått från forskare på kontor. Nu vill vi sätta patienten i fokus. Patientorganisationer kan till exempel ge värdefull input och hjälpa oss säkerställa att vi studerar de aspekter som verkligen spelar störst roll för patienterna. Efter studien kan deltagarna ge feedback som gör det möjligt för oss att förbättra framtida studier.   På dataområdet handlar det om att effektivisera insamlingen av kliniska data och prover. I takt med att modern kommunikationsteknologi blir allmänt spridd kan mobila enheter i allt större utsträckning användas för att underlätta kommunikationen mellan patienterna i studierna och klinikerna.   Smartphones kan naturligtvis användas för att boka besök med mera, men också för att rapportera data från tester som patienten själv kan utföra i hemmet eller från bärbara sensorer, så att antalet besök på kliniken kan minskas. Det sparar tid både för patienten och för kliniken. Att hämta existerande data från elektroniska patientjournaler är ett annat sätt att använda IT för att förenkla studierna.   Rullas ut över världen Många av Pfizers pilotprojekt på det här området genomförs i USA, men man planerar för en snabb global expansion. Ett exempel är att förse patienter med populärvetenskapliga sammanfattningar av studieresultaten, ett initiativ som startades i USA och som under förra året introducerades i Asien och nu kommer att fortsätta globalt. Mobila verktyg för patienter och läkare är redan tillgängliga i över 30 länder, inklusive Sverige. Samarbeten som TransCelerate ger också ökade möjligheter till snabb global uppskalning.   Så vad kan den svenska sjukvården och myndigheterna göra för att underlätta för Sverige att delta i den här processen?   Det är viktigt att ha både verktyg och motivation för att delta i klinisk forskning. Uppmaningar och matchning via elektroniska patientjournalen faller för döva öron om de behandlande läkarna inte är motiverade att remittera patienter som kan vara lämpliga. Nyckeln är att både ha de tekniska systemen och en tillgänglig population av patienter.
2015-08-13
Elin Fernholm, Key Account Manager Oncology
Nationell portal för lungcancer ger nya forskningsmöjligheter
Sjukvård, universitet och industri samverkar i ett pilotprojekt för en virtuell nationell forskningsportal för lungcancer. Målet är bidra till att förbättra cancervården och ge nya möjligheter till innovativ klinisk forskning med ett nationellt helhetsperspektiv. Sverige har en stolt tradition av klinisk forskning och har länge varit ... ett land där globala läkemedelsföretag gärna förlagt kliniska prövningar. Men på senare år har detta tyvärr förändrats. Sverige är inte längre bland de mest kostnadseffektiva länderna för kliniska prövningar. De svenska läkarna har ont om tid, kostnader är relativt höga och patienterna förhållandevis få. Om klinisk forskning i Sverige ska vara konkurrenskraftig även i framtiden behöver nya sätt och fördelar lyftas fram. En av Sveriges styrkor har varit de epidemiologiska- och kvalitetsregister som gjort det möjligt att följa nationella patientgrupper över tid. Varför inte bygga vidare på denna styrka? Pfizer deltar i ett pilotprojekt som syftar till att skapa en nationell forskningsportal för lungcancer. Initiativet togs 2014 av landets regionala cancercentra (RCC) och sedan dess har en arbetsgrupp med representanter för landets sex RCC, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Svenska Lungcancerregistret INCA samt Pfizer som representant för LIF arbetat med frågan. Under hösten kommer den första testmodulen att tas i drift. Hittills har information om cancerpatienter sparats i en rad olika system, t ex patientjournaler, kvalitetsregistret och dödsorsaksregistret, en del på lokal nivå, andra på nationell. Eftersom dessa system inte är länkade till varandra krävs det mycket manuellt arbete för den som vill koppla samman information från de olika källorna. I den nya forskningsportalen har nya moduler skapats för att samla data som kan besvara specifika frågor där man till exempel behöver koppla samman diagnostik med behandlingsutfall. Dessa använder samma plattform som det nationella kvalitetsregistret, så att de kan ”kommunicera” med detta och med varandra. Det innebär nya möjligheter att skapa kunskap ur data som annars bara finns i journalen, men som nu blir sökbart via en portal. På så sätt ges möjlighet att följa en cancerpatient hela vägen från diagnostik över behandling till utfall, överlevnad, biverkningar, livskvalitet osv, och även att följa en nationell kohort/patientgrupp. Åtkomsten till denna kunskap regleras enligt gängse lagstiftning. Målet med projektet är dels att förbättra vården av patienterna, dels att ge nya möjligheter till innovativ forskning, både för akademi och industri. Pilotprojektet är fokuserat på en specifik, väl avgränsad grupp inom lungcancer, patienter med icke småcellig lungcancer med mutationer i ALK-genen. På längre sikt är visionen en portal för alla cancerformer, kanske också för andra sjukdomar. Det här projektet är också ett gott exempel på att vården, universitetsvärlden och läkemedelsindustrin alla har mycket att vinna på att samarbeta för att erbjuda patienter bästa möjliga vård och behandling. För de forskande läkemedelsföretagen är tillgången till data i en nationell kohort en viktig resurs, både i samband med utvecklingen av nya läkemedel och i uppföljningen av hur nya behandlingar fungerar i klinisk vardag. För vården och patienterna betyder det möjlighet till förbättrad cancervård. För Sverige som nation kan det innebära att vi stärker landets förmåga att attrahera internationella företag att bedriva klinisk forskning här − en möjlighet att sätta Sverige på kartan som ett unikt innovationscenter för cancerforskning. Elin Fernholm, MSc Biolo gy Projektansvarig, nationell forskningsportal för lungcancer Pfizer  
2015-07-07
Eva Eliasson, Business Unit Lead, Oncology
"Dags för Sverige att återta täten i cancerforskningen"
Det finns en bred uppslutning bakom övertygelsen att Sverige kan återta sin topposition och bli en forskningsnation i världsklass med en vård i världsklass. För att lyckas gäller det att tillvara de möjligheter som finns i form av medicinska data, som biologiska prover, olika provsvar, insatta behandlingar samt hur patienten uppnår uppsatta ... medicinska behandlingsmål. Flera specialistföreningar, akademiska forskarnätverk, patientföreningar, Cancerfonden samt Fokusgrupp Cancer inom Läkemedelsindustriföreningen har skrivit en debattartikel med titeln "Dags för Sverige att återta täten i cancerforskningen" som publicerats i Dagens Medicin den 1 juli 2015. Den beskriver att det sker många och stora medicinska framsteg inom cancervården som ger stort hopp att vården ska kunna hjälpa fler cancerpatienter att leva längre och bättre. Vidare att det är viktigt att svensk cancervård får möjlighet att ligga i framkant av denna utveckling för att patienter i Sverige ska kunna erbjudas den bästa vården. Idag ligger Sverige enligt Cancerfondsrapporten på 15:e plats vad gäller klinisk forskning inom cancerområdet. Det är viktigt att behandlingsresultaten för enskilda patienter följs upp systematiskt. Vårdkedjan måste fungera som en helhet och kopplas till forskningen för att utveckla ny kunskap. Artikeln avslutas med uppmaningen att en nationell arbetsgrupp behöver tillsättas inom cancerområdet med mandat att snabbt se till att den kliniska forskningen blir en integrerad del av vården i hela landet. Artikeln är undertecknad av: BioCARE: Koordinator Prof Kristian Pietras Cancerfonden: Ordförande forskningsnämnden Prof Klas Kärre CREATE Health: Director Prof Carl Borrebaeck Läkemedelsindustriföreningen: För fokusgrupp Cancer: Mats Gudmundsson, Roche och Eva Eliasson, Pfizer. Nätverket mot cancer: Ordförande Katarina Johansson StratCan: Koordinator Prof Rune Toftgård Sjuksköterskor i Cancervård: Avgående Ordförande Camilla Hultberg Svensk Kirurgisk Förening: Ordförande Doc Agneta Montgomery Svensk Förening för Hematologi: Ordförande Doc Ulf-Henrik Mellqvist Svensk Onkologisk Förening: Avgående Ordförande Prof Roger Henriksson U-CAN: Programsamordnare Doc Tobias Sjöblom  
2015-07-03
Kerstin Falck, Head Corporate Affairs
”Reboot” för Life Science i Sverige – hur tillvaratas den digitala revolutionens möjligheter?”
Kan Sverige erbjuda bättre vård och bättre klimat för Life Science genom att tillvarata digitaliseringens möjligheter? Den frågan ställdes vid ett seminarium under Almedalsveckan i Visby anordnat av Pfizer, IBM och Reforminstitutet. Vid seminariet deltog företrädare från regeringen, patienter och näringslivet som diskuterade hur Sverige ... behöver röja hindren för vårdens digitalisering. - Framtidens patient är redan här, men sjukvårdens system är kvar på stenåldern, menade Anne Carlsson, ordförande Reumatikerförbundet. Alla var överens om att det nu finns många möjligheter och en stor innovationspotential inom vårdrelaterade digitala tekniker, t ex forskning på big data, sjukvård baserad på realtidsdata och möjligheter för patienter att själva övervaka sin hälsa. Sverige har idag en hög grad av digitalisering och är starka inom IT och mobil teknik. Malin Parkler, vd på Pfizer, påtalade att det är flera länder som identifierat möjligheterna och att konkurrensen därför är stor. Den svenska strategin behöver en tydlig gemensam målbild för industrin, vården och akademin som kan följas upp. Regeringens Life Science samordnare Anders Lönnberg ser sin uppgift i att få dessa aktörer att sitta vid samma bord och sträva åt samma håll för att lyckas tillvarata och utveckla dessa möjligheter. Han ser att digitaliseringen är avgörande för att stärka Sverige inom Life Science. Såväl Torbjörn Hägglöf, Client Executive Life Sciences, IBM, och Malin Parkler, VD Pfizer, var försiktigt optimistiska och medverkar gärna till det fortsatta arbetet med en svensk Life Science strategi. Talarna var överens om att EU´s Data Protection Regulation dataskyddsförordning, som under sommaren och hösten förhandlas mellan kommissionen, parlamentet och rådet, är avgörande för t ex registerforskning, vilket är ett av Sveriges paradområden. Även annan lagstiftning, som patientdatalagen, måste ses över så att vården får förutsättningar att möta förväntningarna från dagens och framtidens patienter med bland annat sjukvårdssystem som kommunicerar med varandra samt samlade och delade journaldata. Det är bra att en koordinator är utsedd arbeta med Life Science strategin och att det är Anders med sin breda erfarenhet som fått uppdraget, avslutade Malin Parkler. Kerstin Falck Head Corporate Affairs, Pfizer  
Ladda fler inlägg