Pfizer i Almedalen – en sammanfattning från veckan

Under Almedalsveckan 2019 arrangerade och deltog Pfizer i ett flertal seminarier på temat hälso- och sjukvård. Här följer en kort sammanfattning av några av de seminarier som hölls, vilka som medverkade och slutsatser av diskussionerna.

Måndag 1/7:

Ambition och innovation måste gå hand i hand för att utveckla svensk cancervård

Arrangörer: Pfizer, Astra Zeneca, Amgen, MSD, Merck, Bristol-Myers Squibb, Roche

Medverkande:
Öppen workshop

Immunoterapi mot cancer utsågs 2013 till årets forskningsgenombrott av den vetenskapliga tidskriften Science, och 2018 utdelades Nobelpriset till forskare inom immunonkologi. Frågan som diskuterades var: Hur kan vi i Sverige förbereda oss för att ta emot nya innovationer i form av immunoterapier? Ämnet diskuterades genom en öppen workshop i mindre grupper och landade i att samverkan med vårdens alla aktörer måste öka. Vården behöver få ökade incitament för att forska och ta emot innovationer, samt att patienternas delaktighet i sin hälsa måste öka. Ett annat perspektiv som lyftes fram var att uppföljningen av läkemedelsbehandling måste förbättras och kunna aggregeras för att fungera som framtida beslutsstöd för vården.

Cancerprevention och etik. Canceröverlevare - men sen då?

Arrangörer: Nätverket mot cancer (i samarbete med Pfizer), Doktorn.com

Medverkande:
Lena Hallengren, socialminister, (S)
Hans Hägglund, nationell cancersamordnare, SKL
Arja Leppänen, patientföreträdare, Bröstcancerför. Aurora
Ada Girnita, överläkare hudtumörenheten, Karolinska
Marie Stéen, patientföreträdare, ILCO
Anna-Lena Hogerud, Region Skåne, (S)
Jennifer Andersson, patient, Barncancerfonden
Acko Ankarberg, Socialutskottet, (KD)
Marie Morell, SKL sjukvårdsdelegation, (M)
Fatane Salehi, SWEDPOS
Margareta Haag, ordförande, NMC
Anders Åker, moderator, DOKTORN
Richard Rosenquist Brandell, professor, KI
Helena Ullgren, Ordf, Sssk i cancervård

Ett seminarium om prevention och rehabilitering inom cancerområdet. Seminariets deltagare, med bland andra socialminister Lena Hallengren och SKL:s sjukvårdsdelegations ordförande Marie Morell, diskuterade hur samhället kan bidra till att förebygga cancer. Lena Hallengren lyfte fram att hälso- och sjukvården behöver arbeta mer aktivt med hälsofrämjande insatser, samt att Folkhälsomyndigheten skulle kunna öka kunskapen bland allmänheten om vad man själv kan göra för att förebygga cancersjukdomar. Marie Morell fick frågan: Hur bör framtidens rehabilitering utformas? Hon lyfte då vikten av att rehabilitering sätts in redan när patienten får sin cancerdiagnos och fortgår genom och efter behandling.

Tisdag 2/7

Min hälsa – vems ansvar?

Arrangörer: Dagens Nyheter, Pfizer

Medverkande:
Lena Hallengren, socialminister, (S)
Marie Morell, ordförande för SKL:s sjukvårdsdelegation, (M)
Anna Nergårdh, särskild utredare för God och nära vård
Kim Nordlund, generalsekreterare, Unga Reumatiker
Anders Ekholm, vice vd, Institutet för framtidsstudier
Malin Parkler, vd, Pfizer Sverige
Niklas, Ekdal, moderator

Under seminariet delades insikter och tankar om hur samhället kan arbeta mer och bättre med förebyggande hälsoåtgärder. Det fanns en enighet inom panelen i att alla människor, i deras olika roller, måste prata mer om hälsa. Dessutom måste vi alla arbeta för att stötta medmänniskor i vår närhet för att de ska kunna förbättra sin hälsa. Alla var rörande överens om att samhället i form av staten, regioner och kommuner måste arbeta mer förebyggande, så att människor i mindre utsträckning blir sjuka. Malin Parkler tog upp att arbetsgivare har ett stort ansvar i att motivera och ge utrymme för hälsofrämjande insatser för sina anställda. Hon lyfte dessutom fram värdet av vacciner som en förebyggande insats för att människor inte ska insjukna i vissa sjukdomar.

Seminaret kan ses i sin helhet. Klicka här

Onsdag 3/7

Över 80 och förfördelad - är det ingen som bryr sig om äldres läkemedel?

Arrangörer: Pfizer, Bristol-Myers Squibb, SPF Seniorerna

Medverkande:
Yngve Gustafson, professor i geriatrik, Umeå Universitet
Marina Tuutma, ordförande, Svenska distriktsläkarföreningen
Maria Palmetun Ekbäck, ordförande, LOK
Eva Eriksson, förbundsordförande, SPF Seniorerna
Mia Frisk, ordförande, primär- och äldrevårdsberedningen, SKL (KD)

Under seminariet presenterades en ny rapport som bekräftade att äldre människor (80+) är en särskilt utsatt grupp som inte får tillgång till moderna läkemedel. Detta gäller bland annat behandling mot förmaksflimmer, vilket kan leda till stroke. Panelen som var inbjudna till att diskutera rapporten var relativt enig om att äldre i viss utsträckning inte får tillgång till moderna läkemedel. Dock efterfrågade de kvalitativa studier, så att man på djupet kan ta reda på varför. Mia Frisk lyfte fram det faktum att vården inte är jämlik utifrån ett geografiskt och åldersmässigt perspektiv, något som är önskvärt enligt både henne själv och människovärdesprincipen. Yngve Gustafson slog även fast att man måste anpassa vården efter äldre människors behov och att de äldre missgynnas systematiskt i vården.