Pfizer i Dagens Samhälle: Agera för en bättre sjukvård

Malin Parkler, VD för Pizer Sverige, skriver den 27/5 tillsammans med en rad representanter bakom Forska! Sveriges medlemsförening ”Agenda för hälsa och välstånd” en debattartikel i Dagens Samhälle. Artikeln presenterar gemensamma åtgärdsförslag och en handlingsplan för de utmaningar som Sverige står inför gällande hälso- och sjukvård.

Agenda för hälsa och välstånd menar att Sverige ligger efter jämförbara länder gällande de grundläggande politiska åtgärder som krävs för att dra nytta av precisionsmedicin. Därför manar man nu regeringen att prioritera frågan, lära av andra länder och agera handlingskraftigt.

De utmaningar svensk sjukvård står inför är bland annat ökande kostnader och ojämlikhet inom vården. Regeringen med socialminister Lena Hallengren kommer att leda arbetet med att ta fram en ny hälso- och sjukvårdspolitik.

För att Sverige ska kunna dra nytta av de framsteg som gjorts inom precisionsmedicin krävs omställningar på flera områden, som exempelvis en nationell handlingsplan för lagring och användning av hälsodata.

Den 27/5 släppte därför Agenda för hälsa och välstånd en rapport med 14 prioriterade åtgärdsförslag och handlingsplaner. Dessa förslag är inte begränsade till precisionsmedicin, utan fokuserar på fyra mål för Sverige: excellent forskning och utbildning, en kvalitetsdriven vård med patienten i fokus, en nationell struktur för forskning och kvalitetsutveckling samt ett internationellt konkurrenskraftigt näringslivsklimat.

”Vi menar att Sverige måste kunna erbjuda en miljö med effektiva strukturer för samverkan mellan vård, akademi och företag, med stark patientmedverkan. Förutsättningarna för att driva framgångsrik forskning och kliniska studier behöver förbättras.”

Läs hela artikeln här