Närbild på kvinna och yngre man i laoratorieliknande miljö. Illustration till text om Pfizer och etik.

Pfizer och etik

Pfizers samverkan är viktig och präglas av transparens.

För effektiv och säker användning av våra läkemedel och kontinuerlig utveckling och förbättring krävs öppenhet och samverkan mellan oss på Pfizer och hälso- och sjukvården, patientföreningar och intresseorganisationer. Ledstjärnor för vår samverkan är ett tydligt regelverk, öppenhet i relationerna och respekt för parternas olika roller.

Pfizer har en intern Code of Conduct som ligger till grund för verksamheten och arbetar dessutom enligt de etiska regler och överenskommelser som läkemedelsbranschen gjort med hälso- och sjukvården, apoteksföretagen, Sveriges Läkarförbund, handikapporganisationerna, med flera. Läs gärna mer om de etiska regler och riktlinjer som gäller för vår bransch på Läkemedels - industriföreningen, LIFs hemsida,

Kongresser och symposier

Kunskapsutbyte med våra samarbetspartners är en grundläggande förutsättning för att vi ska kunna bidra till ständig förbättring i vården. En del av kunskapsutbytet kan ske utomlands i samband med vetenskapliga konferenser. Vid kongressresor och symposier tar Pfizer alltid ut en avgift som motsvarar minst 50 procent av den totala kostnaden för resa, kost och logi. Sjukvårdshuvudmannens beslut om medgivande till deltagande är ett krav. Sociala aktiviteter i samband med Pfizers resor och konferenser får inte förekomma.

Representation

I samband med Pfizers vetenskapliga aktiviteter och andra former av samverkan förekommer iblandförtäring. Pfizer följer måttfullhetsprincipen och de beloppsgränser som fastslagits av LIF vid alla typer av arrangemang och måltider. Medföljande får aldrig delta i Pfizers arrangemang.

Patientorganisationer och intresseorganisationer

Patientorganisationer är viktiga partners i många frågor. De har stor kunskap och erfarenhet om sjukdomar, behandlingar inklusive läkemedelsanvändning och kan på så sätt bidra till en förbättrad omvårdnad av patienter. Pfizer samarbetar också med exempelvis specialistläkarföreningar och andra intresseorganisationer när det gäller vissa vetenskapliga och yrkesförkovrande aktiviteter.  Alla samarbeten med patientorganisationer och intresseorganisationer publiceras på LIFs Samarbetsdatabas.

Pfizer som uppdragsgivare

Pfizer anlitar ibland läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal för att utföra specifika uppdrag. Det kan till exempel gälla att hålla en föreläsning eller att delta i en rådgivande expertgrupp. Pfizer kräver alltid ett huvudmanna - godkännande i form av ett skriftligt avtal för dessa uppdrag.

Presentartiklar och hjälpmedel

Pfizer är mycket restriktivt när det gäller gåvor. I den mån de förekommer är de av ringa värde och har en naturlig koppling till våra läkemedel och deras användningsområden. Från och med den 1 juli 2014 får inga gåvor eller presentartiklar tillhandahållas. Beträffande informations-och utbildningsmaterial samt hjälpmedel för yrkesutövande inom hälso- och sjukvården har Pfizer tydliga riktlinjer för hur dessa ska definieras och överlämnas. Vårt informations- och utbildningsmaterial samt våra hjälpmedel skall varatill direkt nytta för patientomhändertagandet.
 


Ett läkemedel utvecklat av svenska forskare som tillverkas av Pfizer i Sverige och säljs över hela världen har hjälpt tiotals miljoner patienter att förebygga och behandla blodproppar... Läs mer »


Ett läkemedel utvecklat av svenska forskare som tillverkas av Pfizer i Sverige och säljs över hela världen har hjälpt tiotals miljoner patienter att förebygga och behandla blodproppar... Läs mer »