Pfizer under Almedalsveckan 2018

Vi forskar, tillverkar och tillhandahåller läkemedel och vacciner med målet att bidra till friskare och längre liv. Vi vill nå detta genom konstruktiva samarbeten och diskussioner med vårdens olika aktörer. Almedalsveckan är en relevant arena för dessa diskussioner och samarbeten varför vi arrangerar både egna seminarier samt deltar i andras seminarier och samtal.

Måndag 2 juli

Hälsovinster eller hälsoförluster - vart är Sverige på väg?

Debatt om hur vi kan säkerställa att blodcancerpatienter snabbare får tillgång till nya livshöjande behandlingar, samt hur vi kan uppmuntra till fler kliniska studier och mer forskning inom blodcancerområdet i Sverige. Två kärnfrågor som ligger helt i linje med Blodcancerförbundets mål om att bidra till en bättre och mer rättvis blodcancervård i Sverige. Vi har idag en långsam, krånglig och oförutsägbar modell för godkännande av nya läkemedel. Detta i kombination med ett minskande antal kliniska studier gör att svenska patienter tvingas bli medicinska flyktingar till andra länder i Europa där nya läkemedel finns att tillgå, måste ta privata lån för att finansiera sin egen behandling eller riskera att dö i förtid. Detta samtidigt som EMA:s rekommendationer hälsoekonomiskt överprövas i Sverige. Är detta verkligen värdigt ett land som Sverige?

Dag: Måndag 2 juli

Tid: 12.30-14.00

Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34 (Lokal: Teatern)

Arrangörer: Blodcancerförbundet i samarbete med Pfizer, Bristol-Myers Squibb, Roche, Janssen, Takeda, Amgen, Abbvie, Celgene

 

Patienternas krav som kan förbättra cancervården – är politiken redo att agera?

Nätverket mot cancer har flera förslag på hur cancervården kan bli bättre och mer jämlik. Insatserna bygger på att regering och riksdag tar ett nationellt ansvar för cancervården, den högspecialiserade vården, forskningen och kunskapsutvecklingen. Aktiva riskbedömningar måste införas i primärvården för att tidigt upptäcka cancer och patienter som lever med kronisk cancer behöver bättre kontinuitet i vården. Här ska ansvaret ligga på cancercertifierade vårdcentraler. Till sist krävs en ny och tvingande hälso- och sjukvårdslag som ger patienterna tydligare rättigheter. Under seminariet beskriver profession, patienter och sjukvårdsledning utmaningarna med dagens cancervård. Utifrån deras slutsatser får Sveriges största partier debattera vilka insatser de är beredda att göra i september om de vinner valet.

Dag: Måndag 2 juli

Tid: 14.40-15.40

Plats: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8

Arrangörer: Nätverket mot cancer i samarbete med Dagens Medicin, Pfizer, Abbvie, Amgen, AstraZeneca, Bayer, Bristol-Myers Squibb, Celgene, Ipsen, Immunovia, Jansse, Merck, Novartis

 

Tisdag 3 juli

Kan vi halvera strokefallen på tio år?

Antalet strokefall har sjunkit med nästan en tredjedel sedan millennieskiftet, men fortfarande drabbas omkring 26 000 personer av stroke varje år (2). Det orsakar personligt lidande och kostar samhället stora belopp. Vad har gjort att strokepreventionen utvecklats så positivt? Hur ser patientföreningarna på utvecklingen och vad ser de behöver göras? Hur kan politiken skapa förutsättningar för att ytterligare stärka den positiva utvecklingen? Svensk strokeprevention är en framgång. Men resultaten är bättre i vissa landsting än andra samtidigt som vi har en åldrande befolkning. Vi kan därför inte slå oss till ro utan måste fortsätta arbetet.
Referens: (1 & 2) http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017-12-18

Dag: Tisdag 3 juli

Tid: 10.30-11.30

Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2 (Lokal: Skafferiet)

Arrangörer: Pfizer och Bristol-Myers Squibb

 

Hur säkerställer vi att cancerpatienter får ta del av nya behandlingsmöjligheter på jämlikt vis?

Forskningen kring immunterapi mot cancer är intensiv. De läkemedel som kommit fram som ett resultat av forskningen har möjlighet att förlänga överlevnaden för vissa former av cancer. Immunterapier mot cancer används i Sverige sedan några år tillbaka och vi har under dessa år fått flera nationella rekommendationer kring hur och till vilka patienter som de ska användas. Men den lokala cancervården är hårt belastad och har i många fall brist på såväl läkare som sjuksköterskor. Hur klarar svensk cancervård att hantera de möjligheter som immunterapierna innebär? Hur blir de nationella rekommendationerna till lokal verklighet? Vad definierar en modern svensk sjukvård som kan ta emot nya tekniker jämlikt och hur tar vi oss dit?

Dag: Tisdag 3 juli

Tid: 15.00-16.00

Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2 (Lokal: Fysiken)

Arrangörer: Pfizer, Amgen, AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb, MSD, Roche

 

Onsdag 4 juli

Påverkas dina rättigheter av vem som betalar för läkemedel och sjukvård?

Med två utredningar på väg kring läkemedel och finansiell samordning av sjukförsäkring och sjukvård är förutsättningarna på väg att ändras. Vem står för notan? Hur ändras förhållande mellan stat och landsting? Hur påverkar ändrade regler patienten? Kommer alla som behöver ha få effektiva läkemedel?

Dag: Onsdag 4 juli

Tid: 10.45-11.30

Plats: Dagens Nyheters tält, Strandvägen 4

Arrangörer: Pfizer och Dagens Nyheter

 

Vårt deltagande i andra aktörers seminarier

Vår Sverigechef Malin Parkler deltar i följande seminarier:

Från Startup till miljardbolag – Den etablerade industrins roll i skapandet av nya miljardbolag

Varför behövs partnerskap för att skapa världens bästa hälsa?

Hur tar vi tillvara innovation från näringsliv och politiken?

 

Vår medicinska direktör Christoph Varenhorst deltar i följande seminarium:

Ojämlik vård – en för alla, alla för en