Policy för stödjande samarbeten

Pfizer vill uppfattas som en positiv kraft i samhället och vara ett engagerat företag som tar ett samhällsansvar, både nationellt och lokalt. Stödjande samarbeten ska bidra till att bygga varumärket Pfizer, öka konkurrenskraften samt stärka medarbetarnas stolthet och engagemang.

Med stödjande samarbeten avser Pfizer en affärsmässig överenskommelse mellan två parter där samarbetet gagnar båda sidor. Inom Pfizer ser vi stödjande samarbeten som en integrerad del i vår marknadskommunikation och har riktlinjer som ligger till grund för alla beslut.
 

Stödjande samarbeten ska…

…bidra till att bygga varumärket Pfizer
Vi ska vara affärsmässiga i vår relation till partners. Samarbeten ska baseras på avtal och i största möjliga mån vara mätbara och följas upp. Åtagandena ska främst stärka vårt varumärke. Samarbeten får aldrig bli en passiv eller rutinmässig bidragsverksamhet. Pfizers samarbeten ska alltid tåla öppen granskning och vara oklanderliga ur mut- och skattesynvinkel och följa gällande regler.

…grundas i våra värderingar
Stödjande samarbeten, rätt använt, är ett bra sätt att levandegöra våra grundläggande värderingar. Beslut om samarbeten ska fattas på saklig grund utifrån dessa.