Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Regeringens tydliga ambition för Life Science välkomnas – konkreta åtgärder för att nå den behövs

Den här artikeln publicerade på Dagens Medicins debattsida den 12 februari, 2018:

Regeringen uttrycker en tydlig ambition för Life Science i en nyligen publicerad debattartikel. Ambitionen att ta krafttag för att stärka Sveriges position som Life Science-nation är välbehövlig och välkomnas. Jag vill här ta tillfället i akt att ge inspel till ett specifikt område, den viktiga ambitionen att Sverige behöver stärka innovationstakten i hälso- och sjukvården för att vi alla ska få tillgång till den bästa vården. Just nu är den frågan högaktuell i och med att det pågår en utredning som påverkar dess förutsättningar för att lyckas.

Malin Parkler, VD Pfizer Sverige. Foto Brigitte Grenfeldt

Innovationstakten i hälso- och sjukvården är avgörande för såväl människors möjlighet att leva ett friskare liv som att driva ett bra klimat för life science. Regeringen uttrycker att innovativa behandlingsmetoder måste utvecklas och testas här för att innovationstakten ska stärkas. Jag vill betona att det även krävs att moderna behandlingsmetoder faktiskt används och kommer patienterna till nytta.

För att regeringens högt uppsatta mål ska innebära att de nya behandlingsmetoderna når patienterna måste denna ambitionsnivå även avspeglas i finansierings-, subventions- och prisutredningen av läkemedel. En utredning regeringen själv har tillsatt. Jag vill här ge några förslag som kan bidra till att Sveriges invånare får tillgång till bästa möjliga vård och att nya innovativa behandlingsmetoder testas och utvecklas, men också används här.

Jag ser i min vardag hur många patienter blir hjälpta till ett friskare liv tack vare nya moderna behandlingar och bra sjukvård. Samtidigt ser jag onödigt många exempel där patienter inte får tillgång till ny värdefull behandling på grund av alltför långdragna byråkratiska processer. Varför ska patienter med svår sjukdom, som cancer, behöva lida eller till och med hinna dö medan de byråkratiska kvarnarna mal?

Genom en utblick i Europa ser jag att det finns olika lösningar för att patienter snabbare ska få tillgång till nya behandlingsmetoder. I exempelvis Tyskland ges behandlingar ett års temporär subvention och finansiering direkt i samband med behandlingens Europagodkännande. Den processen undviker mänskligt lidande samtidigt som relevanta aktörer kan säkerställa en ordentlig ekonomisk utvärdering.

Min uppfattning är att ett läkemedels ekonomiska värde bör bedömas utifrån hela patientens livssituation, såsom minskat beroende av assistans och möjlighet att återgå i arbete. En gedigen ekonomisk utvärdering bör därför grundas på ett patient- såväl som ett samhällsperspektiv.

För att förenkla och förbättra patienters tillgång till behandling efter den ekonomiska utvärderingen behöver finansierings- och kostnadsansvaret förtydligas. Då samhällsperspektivet spelar en viktig del är min bedömning att staten har bäst förutsättningar att ta hänsyn till kostnader och vinster i olika delar av samhället (stat, landsting och kommun).

För att regeringen ska uppnå sin uttalade ambition med att vi i Sverige ska få tillgång till bäst vård och behandling föreslår jag därför följande konkreta åtgärder:

  1. Inför en modell, likt Tysklands, med temporär subventionering och finansiering av nya behandlingsmetoder i samband med ett Europagodkännande;
  2. Tydliggör att läkemedel ska utvärderas från ett patient- och samhällsperspektiv;
  3. Ge staten ansvar för finansiering av läkemedel för att försäkra människors tillgång till de behandlingar de behöver.

Malin Parkler, VD Pfizer Sverige