Skåne i bräschen för standardiserade vårdförlopp

För att förkorta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna inom cancervården har regeringen satsat 500 miljoner kronor per år under perioden 2015-2018. I Skåne har man kommit en bra bit på väg i detta arbete och från både personal och patienter kommer signaler om att de upplever förbättringar.

– Vi startade redan för tre år sedan med ett helt nytt sätt att styra vården i Skåne, säger Johan Cosmo, cancersamordnare i Region Skåne och ordförande i regionens strategiska cancerråd.

Johan Cosmo, cancersamordnare i Region Skåne och ordförande i regionens strategiska cancerråd

Många involverade

I arbetsmodellen ingår att involvera både sjukhusen, primärvården, privat-och icke- privat vård, labb, palliativ vård och verksamhetschefer inom onkologi i en gemensam strategisk styrgrupp. Med i styrgruppen finns också ansvariga tjänstemän för ekonomi, läkemedel och sjukvårdsuppdrag på koncernkontoret.

Styrgruppen arbetar mot två mål. Det ena är att genomföra den cancerplan som RCC- Syd tagit fram. RCC- Syd omfattar Skåne, Halland, Blekinge och Kronoberg. Planen innebär att färre människor ska insjukna i cancer, att cancervården ska bli bättre liksom den palliativa vården och rehabiliteringen. Det andra målet är att införa standardiserade vårdförlopp, SVF, vid misstanke om cancer.

– Hittills har 27 000 personer i Skåne genomgått utredning enligt standardiserade vårdförlopp och av dem har 35 procent haft cancer.

Lyssnar på vårdpersonalen

I sin roll som cancersamordnare och ansvarig för att planerna genomförs har Johan Cosmo intervjuat vårdpersonalen om vad som fungerar och vad som inte fungerar och vad är det som gör att man inte klarar målen?

– Jag har diskuterat dessa frågor med sjuksköterskor och läkare i cancervården. Det är utifrån deras svar vi sedan tagit fram planeringen.

När det gäller standardiserade vårdförlopp i Skåne kommer i år cirka 6000 patienter att få sin diagnos utifrån dessa. Det är 75 procent av dem som insjuknar i cancer.

– Socialdepartementets nationella mål är att man ska nå över 70 procent tills år 2020. Vi är redan där.

Johan Cosmo tror att en framgångsfaktor är att man involverat primärvården.

– De skickar remisserna tidigt. På specialistvården har vi också sekreterare och koordinatorer som tar emot remisserna och ordnar med utredningstider och behandlingar. När det gäller distriktläkarna ska de vid misstanke om cancer informera patienterna om de standardiserade vårdförloppen.

– Vi har färdiga blanketter på fem olika språk som vårdpersonalen kan lämna till patienterna.

Kontaktsjuksköterska och koordinator viktiga

Två viktiga roller i den nya arbetsmodellen är kontaktsköterskan och koordinatorn. Kontaktsjuksköterskan är stöd och hjälp för patienterna som får en cancerdiagnos och koordinatorn har som uppgift att boka in undersökningar och behandlingar som ingår i de standardiserade vårdförloppen. Dessa personer ska även följa tillgänglighet och väntetider.

För patienternas del innebär de standardiserade vårdförloppen att alla i landet ska få samma typ av utredning inom samma tid. Efter diagnos ska behandlingen sätta igång snabbt.

Men även i Skåne skiljer sig detta åt beroende på diagnos, något Johan Cosmo jobbar på för att minimera.

Tyvärr fungerar det inte helt ännu eftersom vi precis som på andra ställen i landet har brist på sjuksköterskor. Johan Cosmo träffar därför koncernledningen och regionpolitikerna för att tala om hur viktigt det är att arbetsmiljön förbättras för att behålla de sjuksköterskor som jobbar här och för att attrahera ny personal.

– När det gäller urinblåsecancer fungerar det inte riktigt. Här saknas det urologer. Jag har därför många möten med privata urologer och diskuterar med dem hur de kan hjälpa till. Men inom andra diagnoser flyter det på bra, säger han, och hälften av de sex tusen som startar sin cancerbehandling 2017 gör det inom det nationella tidsmålet.

Diagnostiska centra

Johan Cosmo berättar att man inom ramen för cancerplanen även startat diagnostiska centra vid de stora sjukhusen, Skånes universitetssjukhus, Helsingborgs Lasarett och Centralsjukhuset i Kristianstad.

– Vi bygger också ut CT-Pet. Under 2016-2018 fördubblar vi antalet apparater. Det är en väldigt stor investering som Skåne gör.

Standardiserade vårdförlopp
Malin Parkler, VD Pfizer Sverige

Dags att sätta patienten i centrum

Jag har haft förmånen att under många år träffa patienter, vårdpersonal samt hälso- och sjukvårdens andra intressenter i flera olika sammanhang. Samtalen jag deltagit i har stärkt min bild av att jag själv, det företag jag leder, och alla andra som på något sätt arbetar med hälsa och välbefinnande måste sätta patienternas intressen först.

Läs hela krönikan
Fabian Bolin om War on Cancer

Fabian Bolin om War on Cancer

När Fabian Bolin behandlades för cancer startade han bloggen Fabian Bolin’s War on Cancer där han berättade om sin sjukdomsresa. Idag har han tillsammans med bästa vännen Sebastian utvecklat en social plattform för patienter, närstående och överlevare - WarOnCancer.com har vuxit till ett forum där andra sjuka kan berätta sin historia.

Lyssna på podden
Anna Starbrink, Liberalerna SLL

Dags att vården styrs om och blir till för patienterna

"Det låter som en självklarhet att vården ska utgå ifrån patienten. Men tyvärr har vården länge organiserats utifrån andra perspektiv. Det måste vi ändra på nu. Hela styrsystemet måste göras om så att den blir för patienternas bästa" Det säger Anna Starbrink, gruppledare för Liberalerna och hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Stockholm.

Läs hela artikeln