Skapa ett nationellt kliniskt center för data och teknik

Det är tio år sedan utredningen om en nationell cancerstrategi presenterades, startskottet för en unikt bred nationell satsning för att skapa en bättre och mer jämlik cancervård. Strategin lades utifrån den kunskap och de förutsättningar som fanns för tio år sedan. Många av de behandlingar, diagnosmetoder och digitala tekniker som i dag är vardag i sjukvården fanns överhuvudtaget inte då. Därför behövs en uppdaterad cancerstrategi med fokus på dagens och framtidens möjligheter.

Den nya regeringen har aviserat nationella satsningar på cancervården. Samtidigt finns medel avsatta för en ny cancerstrategi i den budget som riksdagen beslutade om i höstas. När både medel och politisk enighet finns behöver strategin snabbt fyllas med innehåll så att utsikterna för dagens och framtidens cancerpatienter fortsätter att förbättras.

Som forskande läkemedelsföretag bidrar vi till framtidens cancervård vilken är på väg in i en fantastisk epok, vilket kommer att innebära att människor kan leva längre med cancer och till och med botas. Här är våra tre förslag för en uppdaterad cancerstrategi där patienter fullt ut drar nytta av ny forskning och teknik:

  1. Vi behöver snabbare nationella processer för nya cancerbehandlingar. I dag tar det i genom­snitt 281 dagar från det att en ny behandlingsmetod godkänns tills den når patienterna. Och tid att vänta är någonting en cancerdrabbad patient inte har. Det övergripande målet för en cancerstrategi bör vara att ingen patient ska behöva vänta i onödan på en behandlingsmetod som kan bidra till ökad livskvalitet eller förlängd överlevnad. För att nå dit behövs nationella processer för snabbare informationsspridning, kunskapsförsörjning och finansieringsmodeller för nya cancer­behandlingar.

  2. Vi behöver ett nationellt center för data och teknik. Att samla, analysera och använda artificiell intelligens och nästa generations DNA-sekvensering för olika cancertyper kommer att kunna leda till bättre och mer individualiserad behandling för cancerpatienter. Sverige behöver inte vara bäst på att ta fram och utveckla ny teknik inom artificiell intelligens och DNA-sekvensering, men vi ser att staten tillsammans med regionerna bör etablera ett nationellt kliniskt center som kan göra oss bäst på att använda den nya tekniken, vilket kommer både patienter och hälso- och sjukvård till nytta.

  3. Vi behöver se hela människan, inte bara sjukdomen. Allt fler människor kommer att leva med cancer som en ­kronisk sjukdom. En cancerstrategi behöver ta ett helhetsperspektiv på cancerpatienters livssituation genom att utveckla de förebyggande hälso­insatserna samt eftervården i form av ­rehabilitering och psykosocialt stöd. Fler aktörer än hälso- och sjukvården måste engageras i hur tillvaron med cancer ser ut från ett patient- och närståendeperspektiv.

En tio år gammal strategi kan omöjligt ta tillvara på den fantastiska utveckling vi ser i forskning och teknik inom cancer­området.

För att vi ska kunna erbjuda världs­ledande cancervård krävs en ny strategi som tar sin utgångspunkt i nuet och framtiden. Att utgå från människan, och att ­ständigt använda den mest moderna behandlingen och ­tekniken, ser vi som självklara inslag i en ny nationell cancer­strategi.

 

Malin Parkler, VD Pfizer Sverige

Thomas Wahlgren, Specialistläkare och Medicinsk direktör Onkologi, Pfizer Sverige

Thomas Wahlgren, Pfizer

Mycket har blivit bättre, men det finns också mycket kvar att göra för patienter med cancer

Thomas Wahlgren är medicinsk direktör för området onkologi vid Pfizer Sverige. Han arbetade som cancerläkare vid Radiumhemmet i Stockholm innan han kom till Pfizer för tio år sedan. Thomas kan göra intressanta jämförelser mellan cancerpatienternas situation då och nu, och se frågorna kring tillgången till cancerbehandling ur olika perspektiv.

Läs hela intervjun
Johanna Svalstedt, Pfizer

Vi behöver även prata om "den andra" bröstcancern

Tack vare forskningens framsteg överlever 9 av 10 kvinnor idag bröstcancer. Det är fantastiskt! Men, det är bara en del av berättelsen. Vi behöver även prata om ”den andra” bröstcancern. Bröstcancer som varken faller inom kategorin botad eller förlorad kamp. Den formen av bröstcancer som kvinnor kommer att leva med resten av livet.

Läs hela intervjun
Patientnavigator

Patientnavigator.se – ny digital plattform för att stödja och vägleda kvinnor med spridd bröstcancer

Patientnavigator.se är en internetportal som stödjer patienter med spridd bröstcancer hela vägen från diagnos och behandling till frågor om rehabilitering och arbetsliv. På webbplatsen kan patienter hitta svar på många av sina frågor, hitta nya nätverk, och ta del av information som kan hjälpa dem att fatta viktiga beslut och hantera sin sjukdom.

Läs hela artikeln