Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sverige ska vara bäst på e-hälsa 2025

Regeringens vision ska ge fler friska medborgare

Regeringens och SKL:s vision är tydlig. Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa till år 2025. Med det menas att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla människors hälsa. Målet är också en god och jämlik hälsa för alla i hela landet.

För att det ska ske krävs insatser inom standarder, enhetliga begrepp samt lagar och regler. Dessa områden lyfts också fram i Vision e-hälsa 2025, säger Thérèse Hulting, CIO för avdelningen Digitalisering.

E-hälsomyndigheten samordnar regeringens satsningar inom e-hälsoområdet. Uppdraget är bland annat att ta fram en plan för hur arbetet med att utveckla och förvalta standarder ska se ut. Den grundläggande förutsättningen är att olika datasystem fungerar tillsammans och kan kommunicera med varandra. På så sätt kan man skapa ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg.

– Att det finns en nationell samsyn på hur vi arbetar med standarder är viktigt. Det behövs också om Sverige ska kunna exportera tekniska innovationer inom life-scienceområdet.

Thérèse Hurling förklarar att e-Hälsomyndigheten samverkar med länder inom EU när det, till exempel, gäller gränsöverskridande e-tjänster som utbyte av e-recept. Precis som många andra länder står Sverige inför en tuff utmaning att tillvarata de möjligheter som digitaliseringen erbjuder, samtidigt som vi måste få resurserna att räcka till då vi blir allt fler äldre. Målet är att allmänheten och patienter ska gynnas av den digitala tekniken.

– Människor blir mer delaktiga i sin egen hälsa och vård. Det finns också uppenbara fördelar som att det blir enklare att söka och få vård med digital tidsbokning, och att träffa doktorn via nätet. När informationen kan följa med patienten genom hela vård- eller omsorgskedjan blir den både säkrare och effektivare, säger Thérèse Hulting. Tid och resurser kan också omfördelas och användas på ett effektivare sätt så att läkare kan hinna med fler patienter än idag.

På E-hälsomyndigheten prioriteras arbetet med att tillhandahålla e-tjänster som den nationella e-recepttjänsten liksom tjänster för invånarna – däribland Läkemedelskollen, där man kan hitta uppgifter om sig själv och sina läkemedel, och Hälsa för mig som är ett personligt hälsokonto som snart finns tillgängligt för alla som vill kunna samla, överblicka och dela sin hälsoinformation. Vidare är man nu i färd med att omlokalisera delar av verksamheten till Karlstad. Allt detta ingår också i regeringsuppdraget.

E-hälsomyndigheten har en tät kontakt både med SKL, vårdgivare, apotek, förbund inom professionen, patientorganisationer och andra myndigheter.

– Vi deltar också i arbetet med att implementera den nationella läkemedelsstrategin. Arbetet på E-hälsomyndigheten kräver nästan alltid samverkan med andra aktörer, säger Thérèse Hulting.