Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Utveckling av cancerläkemedel för barn

Cancer hos barn är ett allvarligt tillstånd, men betydligt mer ovanligt än hos vuxna. Cirka 85%* av barnen med en cancerdiagnos botas idag med tillgänglig behandling, och orsaken till detta är stora framsteg i behandlingsutvecklingen under de senaste decennierna.

Vi på Pfizer vill att så många barn som möjligt, där standardbehandling mot cancer inte fungerat tillfredsställande, ska kunna delta i forskning som leder till godkännande av nya cancerläkemedel för barn.

Det finns dock utmaningar med läkemedelsforskning på barn. Dels är området av säkerhetsskäl väldigt reglerat av myndigheter, och de flesta läkemedel prövas därför först på vuxna. Men det är också så att patientgruppen med barncancer är mindre än vuxengruppen med cancer, vilket gör att det tar längre tid och är mer resurskrävande att inkludera barnpatienter i studier. För att driva barncancerstudier effektivt krävs samordning mellan behandlande/forskande enheter, ofta över landsgränser, och det är ett arbete som Pfizer har stöttat på global nivå.

Glädjande nog ser vi flera initiativ till samordning både inom Sverige och i Europa, vilket kommer att underlätta genomförandet av studier på barncancer. Pfizer Sverige är glada att bland annat kunna stötta en europeisk barnleukemistudie som startar upp under 2020. Denna studie kommer att koordineras från Karolinska Institutet i Stockholm och genomföras i många länder i Europa.

 

* Referens