Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Värdet av vaccin – från barndom till ålderdom

Med coronapandemin har vikten av vacciner hamnat i fokus på ett sätt som saknar motstycke. Vi på Pfizer, som många andra, fortsätter arbeta intensivt med att hitta olika lösningar med vaccin och behandling mot covid-19.

Mycket är bra i Sverige när det gäller vacciner. Förtroendet för barnvaccinationsprogrammet är högt och där har vi en av de högsta täckningsgraderna i världen. Men det finns stor potential att förbättra vaccinationstäckningen för andra grupper. Ingen region når idag upp till WHO:s mål om 75% vaccinerade mot influensa. De senaste åren har cirka 50% av personer 65 år och äldre vaccinerats mot influensa, och täckningen är ännu lägre för övriga riksgrupper. Täckningsgraden för pneumokockvaccin är troligen mycket lägre då det saknas data för den typen av vaccin.

Vacciner är ett av de största framstegen för folkhälsan genom alla tider och har gjort att många allvarliga och livshotande sjukdomar kan kontrolleras. Med de många hälsofördelar de innebär för både individ och samhälle bör de vara en hörnsten i ett preventivt hälsoarbete för alla åldrar, från spädbarn till äldre.

Frågor om prevention blir extra relevanta under pandemin. Vi behöver säkra en fortsatt hög täckningsgrad i det nationella barnvaccinationsprogrammet, och vi behöver skydda äldre och riskgrupper mot influensa och lunginflammation. Nyligen beslutade regeringen om att programmet om pneumokocker nu skyndsamt implementeras. Det är viktigt att vaccination av barn inte pausas och förslag kring andra vuxenvacciner som influensa också tas vidare. 

Bild

Vaccin motverkar antibiotikaresistens

Pandemin har också gjort att behovet att hantera utmaningarna med antibiotikaresistens aktualiserats och blivit mer tydligt och begripligt. Genom att vaccinera kan sjukdom förebyggas och på så sätt minska antibiotikaanvändningen och därmed motverka resistensutvecklingen. Vaccin är generellt sett ett underanvänt verktyg i kampen mot antibiotikaresistens. 

En vinst för hela sjukvårdssystemet

Utöver den nytta vacciner innebär för individen och samhället finns det stora fördelar även för vården. Vaccinationer har minskat trycket på sjukvårdens personal och ekonomiska resurser. En hög vaccinationstäckning innebär ökat skydd för hela befolkningen, vilket frigör resurser till andra områden inom vården.

Referenser

Statistik för influensavaccinationer — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) 

2 Lägesrapport om de nationella vaccinationsprogrammen 2021 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) 

3 Influensavaccin täckning riskgrupper FOHM 

Vision Vaccin

Vision Vaccin

Pandemin har visat vilken viktig roll vacciner spelar för folkhälsan. När vi nu blickar framåt behöver vi använda lärdomarna från pandemin för att förbereda oss för kommande pandemier och andra hälsoutmaningar.

Med Vision Vaccin vill Pfizer inleda en diskussion om behovet av en ny samlad vacciantionsstrategi. I dokumentet presenterar vi bland annat konkreta förslag kring vaccinationsprogram för vuxna och digitala lösningar.

Ladda ned rapporten Vision Vaccin