Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Värdet av målinriktad behandling för avancerad njurcancer

Njurcancer är en relativt ovanlig sjukdom som drabbar cirka 1 000 personer om året i Sverige. Ungefär hälften av alla njurcancerpatienter kan botas, men för patienter med avancerad eller metastaserande njurcancer är bot tyvärr mycket ovanligt.1 Med god behandling kan många ändå leva flera år med sin sjukdom och behandlingsresultaten har på senare år förbättrats avsevärt. 2,3

En viktig faktor har varit introduktionen av målinriktade behandlingar, läkemedel som stoppar eller påverkar en specifik signalväg i cancercellen. Sedan 2006 har sju målinriktade behandlingar för avancerad njurcancer godkänts 4, vilket lett till ökad överlevnad för patienterna.

Graf över hur man behandlar njurcancer

Från traditionell behandling till nya behandlingsmetoder

Under många år har behandling med cytokiner (t ex interleukiner och interferoner) varit standardbehandlingen för avancerad eller metastatisk njurcancer. Behandling med cytokiner ger bra resultat hos vissa patienter − de som tolererar läkemedlen trots deras höga toxicitet. Tyvärr gäller det en så liten andel som 6-8 procent.

Tack vare ökad kunskap om hur tillväxtsignaler regleras och fortplantas i cancerceller finns sedan några år ett antal nya läkemedel tillgängliga. Det innebär fler behandlingsalternativ för ett större antal patienter och detta har lett till ett paradigmskifte i behandlingen av avancerad njurcancer.

De flesta njurcancertumörer producerar stora mängder av proteiner som driver tillväxten. Målinriktade behandlingar fungerar genom att hämma tillväxtsignaler och därigenom minska eller stoppa cancercellernas tillväxt och spridning. På så sätt kan man bromsa sjukdomsförloppet och även behandla njurcancer som spridits till andra delar av kroppen.

De stora individuella skillnaderna mellan patienter, deras varierande förmåga att tolerera olika läkemedel och tumörernas skiftande egenskaper har tidigare inneburit stora utmaningar. När läkarna nu har tillgång till flera olika målinriktade behandlingar kan de hjälpa fler patienter genom att hitta rätt behandling för rätt individ.

Förbättrade behandlingsresultat

Analyser av behandlingsresultat visar att överlevnaden hos patienter med avancerad njurcancer har förbättrats i och med introduktionen av de målinriktade behandlingarna och i takt med att läkarna fått erfarenhet av dem.2,3 År 1980 levde mindre än hälften av de som insjuknat efter fem år. År 2010 hade siffran stigit till 75 procent.5 Även om stora framsteg har gjorts så dör fortfarande cirka 500 personer varje år efter att ha utvecklat avancerad njurcancer.5 Fortsatt arbete för att ytterligare förbättra behandlingsresultaten är därför angeläget.

Referenser

  1. Cancerfonden
  2. Wahlgren T, Harmenberg, U, Sandstrom P, et al. Br J Cancer 2013; 108:1541-1549.
  3. Soerensen AV, Donskov F, Hermann GG, et al. Eur J Cancer 2014;50:553-562.
  4. EMA godkännanden för indikationen avancerad/metastaserad njurcancer. Från EPARs (European Public Assessment Reports) Läs mer på EMA:s hemsida 28-Maj-2015
  5. Socialstyrelsens rapport
  6. Njurcancer – Nationell kvalitetsregisterrapport 2013. Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland; Stockholm, 2014