Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vikten av att satsa på medicinsk forskning

I Folkbladet skriver bland andra Pfizers vd Malin Parkler om hur artificiell intelligens öppnar nya möjligheter och kan bidra till en bättre cancervård.

Pfizers vd Malin Parkler skriver tillsammans med Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare för Cancerfonden, Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige och Anders Sylvan rådgivare på Region Västerbotten i Folkbladet om vikten av att satsa på medicinsk forskning. De lyfter fram det potentiella värdet med att använda artificiell intelligens (AI) inom hälso- och sjukvården, bland annat som beslutsstöd vid diagnos av prostatacancer. Utöver detta konkreta exempel kan nämnas att AI också kan spela en viktig roll i uppföljning av behandlingsresultat och kunskapsstyrning.

- I en situation där vi har brist på bl.a. patologer, som innebär att väntetiden för cancerpatienter kan bli oacceptabelt lång och hota patientsäkerheten, måste personal i sjukvården både hantera rutinsjukvård och samtidigt hitta och utveckla nya sätt att inte bara behandla utan också diagnosticera patienter. Med hjälp av AI skulle läkaren som ställer prostatacancerdiagnos från vävnadsprovet kunna ställa säkrare och snabbare diagnos. Dessutom skulle samstämmigheten i bedömningen av vävnadsproverna mellan olika läkare och sjukhus öka. På så vis skulle diagnosprocessen gå fortare, och patienter snabbare få rätt behandling, säger Malin Parkler som en kommentar till artikeln.

"Denna utveckling skulle gagna både patienter, vård och forskning i Sverige"

- Utvecklingen av nya metoder skulle sannolikt ytterligare kunna snabbas på om en centralisering till ett fåtal enheter skulle ske och minska investeringen i vart och ett av landets 21 regioner. Behovet av nationell samsyn på detta område bedömer vi vara stort, också för att underlätta kontinuerlig analys av strukturerade hälsodata. Denna utveckling skulle gagna både patienter, vård och forskning i Sverige”, tillägger Malin Parkler.