Om pensionsstiftelse

I enlighet med den särskilda lagstiftning som gäller för större pensionsstiftelser (> 100 förmånstagare) är dessa stiftelser skyldiga att informera om vissa i lagen angivna investeringsbeslut. Denna information ska finnas på stiftelsens hemsida eller på annan liknande plats, t.ex. arbetsgivarbolagets (Pfizer tidigare Pharmacia och f.d. läkemedelsdelen i Procordiakoncernen) hemsida. Bestämmelserna om detta återfinns i Tryggandelagens §10 i-k i dess lydelse från den 10 juni 2019.

Läs mer om Procordias pensionsstiftelse