Om pensionsstiftelse

I enlighet med den särskilda lagstiftning som gäller för större pensionsstiftelser (> 100 förmånstagare) är dessa stiftelser skyldiga att informera om vissa i lagen angivna investeringsbeslut. Denna information ska finnas på stiftelsens hemsida eller på annan liknande plats, t.ex. arbetsgivarbolagets (Pfizer tidigare Pharmacia och f.d. läkemedelsdelen i Procordiakoncernen) hemsida. Bestämmelserna om detta återfinns i Tryggandelagens §10 i-k i dess lydelse från den 10 juni 2019.

Procordias Pensionsstiftelse II

Procordias Pensionsstiftelse II

2019-05-13

Information om investeringar i värdepappersfonder på reglerade marknader inom EU.

 1. Procordias Pensionsstiftelse II (”PPS II”) har investerat huvuddelen av sina tillgångar i andelar i värdepappersfonder utgivna av fondbolag som avses i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.
   
 2. PPS IIs placeringar i andelar i värdepappersfonder utgivna av fondbolag som avses i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden har skett med beaktande av förväntad avkastning och risk som av styrelsen i PPS II bedömts vara i överensstämmelse med den av PPS II antagna investeringsstrategin.
   
 3. Samtliga överenskommelser som PPS II ingått ifrågavarande fondbolag följer av de allmänna fondbestämmelser som gäller för respektive fondbolag. PPS II har således träffat avtal med eller har accepterat fondbestämmelser med följande fondbolag (där ytterligare information på respektive om ifrågavarande fond kan inhämtas):
 • Nordea Funds Ltd, Swedish Branch Fund Name: Nordea Obligationsfond icke-utd
 • PIMCO Funds, Global Investors series, PLC, Global Bond Fund
 • Longview Partners Investments, Luxembourg, Global Equity Fund
 • Carnegie Fonder AB, Sverigefonden
 • Didner & Gerge Fonder, Sverigefonden
 1. Önskas ytterligare information rörande ovanstående investeringar ställes sådana frågor till PPS IIs administratör, Intertrust AB, att. Katlin Hultkrantz, e-post [email protected], som därefter kommer att inhämta svar från PPs IIs styrelse.