För vårdpersonalKontakta ossWebbsida för vården PressrumJobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatser Användarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifter Information om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemap
Behandling med läkemedelHemPatient & hälsaBehandling med läkemedel

Alla blir vi någon gång sjuka, vissa oftare och andra mer sällan. För oss på Pfizer är det viktigt att varje patient får rätt behandling med så få biverkningar som möjligt. Vi vill hjälpa patienter med kroniska sjukdomar som ibland kräver livslång behandling att få bättre livskvalitet men också att förebygga, lindra symptom och bota sjukdom med läkemedel och vacciner.

Pfizer arbetar inom ett stort antal behandlingsområden och vi erbjuder både receptbelagda läkemedel och receptfria produkter för egenvård samt vacciner. Vår produktportfölj innehåller produkter för att behandla enklare åkommor som örsprång till avancerade målriktade cancermediciner. Vi lägger en stor del av våra resurser på forskning och innovationer som kan bli nästa generations läkemedel, för att hjälpa patienter där det finns stora medicinska behov.

Här berättar vi mer om läkemedel, behandling och eventuella biverkningar.

Att få behandling med läkemedel under en längre tid

Kroniska sjukdomar kräver ofta livslång läkemedelsbehandling. 

En del kroniska sjukdomar, som till exempel hjärtsvikt och diabetes, kräver en livslång behandling med läkemedel. Ibland kan vi känna oss oroliga för att använda mediciner under så lång tid. Många tror att läkemedlets effekt minskar med tiden, eller att det är beroendeframkallande.

Sanningen är att denna oro för det mesta är obefogad, utom för ett fåtal läkemedel. De flesta läkemedel behåller sin effekt även under en längre tid. Har du funderingar kring de läkemedel du tar ska du alltid kontakta din läkare innan du gör något på egen hand, till exempel avbryter din behandling eller ökar eller minskar din dosstyrka. Ta alltid noga del av bipackssedeln innan du påbörjar din behandling.

Att använda läkemedel

Ett stort problem som orsakar mycket onödigt lidande är att många inte tar sina läkemedel enligt läkarens ordination.

Studier visar att hälften av dem som långtidsmedicinerar inte fullföljer sin behandling på ett korrekt sätt. Detta leder ofta till att medicineringen inte har avsedd effekt och att man som patient inte blir frisk eller får den lindring som är möjlig.

För att veta om ett läkemedel verkligen har effekt på dig som patient måste du fullfölja behandlingen som den har förskrivits till dig, d.v.s. följa de instruktioner som du har fått av din läkare. Först därefter kan man utvärdera om den har fungerat eller inte. 

Det finns många orsaker till varför man inte fullföljer sin behandling. Många upplever att medicineringen inte har effekt eller att biverkningarna är för svåra. Vissa tycker också att de känner sig bättre och slutar därför att ta medicinen. Tar man inte läkemedlet på rätt sätt kan sjukdomen komma tillbaka och till och med förvärras. Kom ihåg att det kan ta lång tid innan ett läkemedel verkar och att biverkningar ofta försvinner efter en tid.

Har man problem eller funderingar kring sin medicinering ska man kontakta sin läkare innan man gör något på egen hand till exempel avbryter din behandling eller ökar eller minskar din dosstyrka.

Att överdosera

Överdosering av vissa läkemedel kan vara farligt även i små mängder, speciellt för särskilda patientgrupper som barn, äldre och personer med nedsatt lever- och njurfunktion.

Om äldre personer som behandlas med läkemedel plötsligt blir förvirrade, dåsiga eller får problem med balansen kan det bero på överdosering. I vissa fall kanske man tror att effekten blir bättre om man tar lite extra. Detta är dock fel eftersom doseringen är framtagen genom forskning och studier och är anpassad efter den sjukdom man har. Den specifika dosering du fått från din läkare är också anpassad efter dig som patient och efter din situation.

Förvara alltid läkemedel oåtkomligt för barn. Om barn får i sig läkemedel av misstag ska alltid giftinformationscentralen kontaktas. Vid akuta förgiftningstillstånd ring 112.

Att ta flera läkemedel samtidigt

Om man tar flera läkemedel, naturläkemedel, kosttillskott, alkohol eller viss mat tillsammans kan det ge utebliven effekt eller oönskade biverkningar. Detta brukar vi kalla interaktioner.

När du tar flera läkemedel samtidigt kan det hända att de påverkar varandra och att effekten av det ena läkemedlet minskar eller ökar. Detta gäller även för naturläkemedel, receptfria läkemedel och i kombination med alkohol och vissa typer av mat. Information om interaktionerna står i läkemedlets bipacksedel.

Det är viktigt att din läkare känner till vilka läkemedel och naturläkemedel du tar, ta gärna med dig dina läkemedel och visa dem för din läkare. Blir biverkningarna för påtagliga och jobbiga är det viktigt att du tar upp detta med din läkare.

Att avsluta en behandling

Vissa läkemedel kräver att man successivt minskar doseringen innan man avslutar behandlingen. Andra läkemedel, exempelvis behandling med antibiotika, kan avslutas tvärt utan biverkningar. Kronisk behandling innebär att läkemedelsbehandlingen pågår under lång tid, ofta genom hela livet.

Lika viktigt som att fullfölja sin behandling är det att avsluta den på ett riktigt sätt. Du ska aldrig ta läkemedel längre än nödvändigt. Vissa typer av behandlingar kan ge upphov till besvär då man avslutar dem eftersom kroppen vant sig vid ett visst läkemedel. Exempel är behandling mot depression och ångestsjukdomar, då man ofta minskar sin medicinering successivt istället för att avsluta abrupt. Bara att känna till och ha kunskap om att dessa besvär kan uppstå gör det mycket enklare för patienten att handskas med och förstå problemet.

Användandet av läkemedel kan delas in i akut och kronisk behandling. Den akuta behandlingen är ofta tidsbegränsad medan den kroniska behandlingen kan vara livet ut. En akut behandling avslutar du efter en tid och en kronisk behandling måste kontinuerligt följas upp, utvärderas och ibland modifieras. Detta görs i samråd med din läkare.

Olika sätt att ta läkemedel

Läkemedel kan tas till exempel via munnen, näsan, huden och ändtarmen. Det kan intas som en tablett, injiceras med spruta och även fås som plåster.

De olika formerna som läkemedel finns i kallas också beredningsformer. Vissa läkemedel finns i många olika former och som patient har man då möjlighet att i samråd med sin läkare välja den form som passar bäst. En del läkemedel kan man bara ta på ett sätt.

Praktiska råd om läkemedel

Värt att veta om läkemedel och behandling med läkemedel

 • Berätta för din läkare:
  • vilka läkemedel och naturläkemedel du tar
  • om du är eller planerar att bli gravid
  • om du har nedsatt njur- eller leverfunktion
  • om du tidigare reagerat allergiskt mot något läkemedel
 • Rådfråga alltid apotekspersonalen om du är gravid och ska köpa receptfria- eller naturläkemedel.
 • Ge aldrig barn receptbelagda läkemedel som inte är föreskrivna åt barnet.
 • Ge inte barn receptfria läkemedel som inte uttryckligen är avsedda för barn.
 • Var extra noga med att kontrollera doseringen för barn och överskrid aldrig doseringen.
 • Ta aldrig läkemedel som är utskrivet åt någon annan och dela inte med dig av läkemedel till någon annan, även om ni har samma symptom.
 • Vid bilkörning är det alltid viktigt att själv bedöma sin körförmåga.
 • Kontrollera om det är något du inte får äta eller dricka i samband med din medicinering.
 • Förvara alltid läkemedel säkert så att inte barn kan komma åt dem.
 • Ta alltid noga del av bipackssedeln.
Biverkningar av läkemedel

Biverkningar är oönskade effekter av ett läkemedel, men de kan även ses som ett bevis på att läkemedlet fungerar.

Ett lugnande läkemedel kan till exempel göra att man känner sig lite trött och dåsig. Det förekommer också svårare biverkningar när det gäller medicinering av allvarligare sjukdomar som till exempel cancer.

Människor drabbas olika av biverkningar. En del får biverkningar och andra inte. Detta beror bland annat på individens ålder, fysik och sjukdomsbild, men också på att vi är olika känsliga.

För att ett läkemedel ska åstadkomma så få biverkningar som möjligt måste valet av läkemedel och doseringen anpassas efter personens förutsättningar. De flesta lindriga biverkningar försvinner efter att du tagit läkemedlet under en tid. Skulle de inte försvinna bör du kontakta din läkare för att diskutera problemet.

https://www.pfizer.se/rapportera-biverkningar

Pfizer om biverkningar

Vi ansvarar för att samla in och bedöma säkerhetsdata för våra läkemedel. Alla oönskade händelser som inträffar då en patient har tagit ett av Pfizers läkemedel, och som vi får kännedom om, rapporteras till Pfizers biverkningsdatabas och utvärderas av företaget. I vissa fall läggs mycket uppföljningsarbete ner på att komplettera informationen så att en korrekt utvärdering av händelsen kan göras.

Samtliga oönskade händelser rapporteras vidare till Läkemedelsverket och andra läkemedelsmyndigheter runt om i världen i sammanställda säkerhetsrapporter. Vissa individuella rapporter som uppfyller särskilda kriterier skickas dessutom till läkemedelsmyndigheterna globalt inom 15 dagar från mottagandet. I kliniska prövningar kan tidsramarna i vissa fall vara så korta som sju dagar.

Pfizer utbildar regelbundet personal och prövare som medverkar i kliniska studier i hur hanteringen av biverkningar och biverkningsrapportering ska utföras. Prövare informeras om allvarliga och relaterade biverkningar som berör de läkemedel som testas i deras studier.

Särskilda patientgrupper

Vissa grupper av patienter är mer känsliga för läkemedel och (dess) biverkningar än andra.

Hit hör barn, gravida, ammande kvinnor, äldre och människor med försämrad lever- eller njurfunktion samt de som redan använder läkemedel. Det är viktigt att dessa personer får de läkemedel, och den dosering, som är bäst anpassade efter deras situation. Det är viktigt att man är öppen för sin läkare och berättar hur man mår, känner och om man till exempel är eller planerar att bli gravid.

Så verkar läkemedel

Läkemedel verkar på många olika sätt. De flesta läkemedel måste tas upp i kroppen för att fungera, medan andra verkar t.ex. lokalt på huden.

Det verksamma ämnet i läkemedlet tas upp i blodet främst genom slemhinnan i tunntarmen eller i magsäcken. Genom blodet förs läkemedlet sedan till kroppens olika organ och till de ställen där det ska verka. En del mediciner sprids bara till vissa delar av kroppen, medan andra sprids i hela kroppen. När ett läkemedel spridits i kroppen börjar det att brytas ned på en gång, ofta med hjälp av levern, för att sedan lämna kroppen via njurarna och urinen.

Patient & hälsa

 • Från idé till patientnytta
 • Våra läkemedel
 • Våra behandlingsområden
 • För patienter
 • Beställ material
Patient & hälsaFlimmerrapporten 2023: 127 000 lever med förmaksflimmer i Sverige utan att veta om det

Med Flimmerrapporten vill Riksförbundet HjärtLung sätta ljuset på förmaksflimmer, en av de vanligaste riskfaktorerna bakom stroke

Senaste nytt inom patient & hälsa

Fler artiklarFler artiklar
Webbsida för vårdenPressrum Jobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatserAnvändarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifterInformation om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemapPfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.