Våra behandlingsområden

Sedan företaget grundandes i Brooklyn 1849 har vi på Pfizer arbetat för att människor ska kunna leva ett friskare liv. Våra 600 läkemedel bidrar till att rädda liv över hela världen.

Tillsammans med våra forskningspartners använder vi den senaste vetenskapen och teknologin för att upptäcka nya behandlingar, både för sjukdomar som cancer samt sällsynta sjukdomar som hemofili och sickelcellsjuka. Vi samarbetar aktivt med universitet, myndigheter, organisationer och patientföreningar, så att människor runt om i världen får bättre tillgång till hälsa. Här är våra prioriterade behandlingsområden.

 • Onkologi

  Cancer är fortfarande en av de främsta dödsorsakerna runt om i världen.1 Med över 100 olika typer och en biologi som ständigt förändras är det också den mest komplexa sjukdom vi känner till.2,3 Vårt mål är att besegra cancer genom att utveckla behandlingar som är lika skiftande som sjukdomen själv, med ett tydligt fokus på de mest revolutionerande framstegen inom forskningen och ledda av det akuta behovet att hjälpa patienter få tillgång till nya cancerläkemedel som kan förändra deras liv. Traditionella medel för att bekämpa cancer som kemoterapi och strålning är fortfarande viktiga behandlingsalternativ, men forskare upptäcker nu nya sätt att angripa cancerceller direkt och mer effektivt. När nu framstegen inom immunterapin förändrar onkologin ser vi möjligheter till mer varaktiga och till och med botande behandlingar för många cancerformer.

 • Kardiovaskulära och metabola sjukdomar

  Under de senaste årtiondena har vi sett betydande minskningar i antalet dödsfall i kardiovaskulära sjukdomar, i första hand tack vare minskad rökning, samt modern forskning som lett till effektiva behandlingar av högt blodtryck och högt kolesterol. Trots det är kardiovaskulära sjukdomar den främsta dödsorsaken i hela världen4, på grund av en rad faktorer, bland annat den ökande förekomsten av fetma med konsekvenser som typ 2-diabetes och metabolt syndrom.5 Idag utforskar vi potentiella behandlingar både för metabola avvikelser som ökar sannolikheten för kardiovaskulära sjukdomar och för hjärtat självt för att försöka ändra sättet som det svarar på det onormala metabola tillståndet. Detta inkluderar både fler målinriktade behandlingar och behandlingar som är en kombination av två eller flera läkemedel som kan ge patienterna ytterligare fördelar.

 • Inflammation och immunologi

  Inflammation är ett svar på signaler om potentiell fara i organ i vår kropp, men vid autoimmuna sjukdomar som reumatoid artrit, SLE, ulcerös kolit, Crohns sjukdom och många andra angriper immunsystemet våra egna organ. Vetenskapliga framsteg ger oss möjlighet att utveckla behandlingen av inflammationssjukdomar med nya angreppssätt som riktar sig mot andra nyckelproteiner och signalvägar i kroppen. När vetenskapen utvecklas vidare bortom bred immunsuppression till mer selektiva mekanismer ger det än mer hopp till patienter som lever med autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. Våra forskare är inriktade på tre områden:

  • Reumatologi – behandlingar för reumatoid artrit och SLE
  • Gastroenterologi – nästa våg av läkemedel mot ulcerös kolit och Crohns sjukdom
  • Medicinsk dermatologi – nästa generation av läkemedel för atopisk dermatit, psoriasis, vitiligo och håravfall.
 • Sällsynta sjukdomar

  Sällsynta sjukdomar är  inte ovanliga – mer än 350 miljoner människor i världen har en sällsynt sjukdom6 och många står inför en osäker framtid. Under flera årtionden har vi aktivt lyssnat till och samarbetat med patientföreningar, akademiska forskare och andra för att snabbare kunna utveckla botemedel och behandlingar. Vi använder vår vetenskapliga expertis och vår kompetens inom läkemedelsutveckling för att lösa de kritiska behoven hos dem som har inga eller endast begränsade behandlingsalternativ, bland annat människor som lider av sällsynta sjukdomar som sickelcellsjukdom, Duchennes muskeldystrofi, hemofili och cystisk fibros.

 • Vacciner

  Vacciner är ett av de största framstegen för folkhälsan genom alla tider och har gjort att många infektionssjukdomar som en gång var vitt spridda och ofta dödliga nu kan kontrolleras. Genom åren har vi spelat en avgörande roll för att utrota eller nästan eliminera dödliga infektionssjukdomar som smittkoppor och polio i hela världen. Idag drar fler människor än någonsin nytta av vacciner som förebygger infektionssjukdomar. Vacciner ger väsentliga hälsofördelar i alla åldrar, från foster- och spädbarnsstadiet till ålderdomen. I samarbete med statliga hälsomyndigheter och organisationer utvecklar vi vacciner för en lång rad allvarliga eller livshotande sjukdomar, bland annat bakterieinfektioner som hårdast drabbar de allra yngsta och allra äldsta. Vi fokuserar på att studera vacciner mot sjukhusöverförda infektioner som C. Difficile och Staphylococcus Aureus, på immunisering av mödrar inom områden som grupp B stafylokocker och RS-virus, samt undersöker potentialen hos cancervacciner.

 • Biosimilarer

  Biosimilarer har potential att förbättra vården av patienter genom att erbjuda högkvalitativa och effektiva behandlingsalternativ som kan bidra till att förbättra tillgängligheten till biologiska behandlingar, vilka har blivit standardterapi för många allvarliga och kroniska sjukdomar, och också erbjuda kostnadsbesparingar och effektiviseringar för hälso- och sjukvårdssystemen. Pfizer har över 30 års erfarenhet av tillverkning av biologiska läkemedel och nästan tio års erfarenhet av att ha biosimilarer på marknaden i Europa. I vår högteknologiska produktionssite i Strängnäs tillverkas flera olika typer av biologiska läkemedel. Några av dessa läkemedel exporteras till stora delar av världen. 

 • Sterila injektabilia

  Förvärvet av Hospira utökade vår branschledande position inom områdena sterila injicerbara, biosimilarer och tillverkning.

 • Läkemedel mot infektioner

  Sedan Pfizer utvecklade den första praktiska metoden för att massproducera penicillin har vi aktivt forskat och utvecklat innovativa läkemedel inom området infektionssjukdomar. Idag är Pfizer den ledande globala leverantören av läkemedel mot infektioner och svamp och erbjuder patienter runt om i världen tillgång till fler än 60 läkemedel. Pfizer sponsrar även det största och mest omfattande övervakningsprogrammet av antimikrobiell resistens i världen vilket gör det möjligt för vårdgivare att göra de lämpligaste valen av behandling för sina patienter.

Referenser

1. National Cancer Institute, “Cancer Statistics.” Accessed 18 November 2016. Available at https://www.cancer.gov/aboutcancer/understanding/statistics

2. National Cancer Institute, “What Is Cancer.” Accessed 18 November 2016. Available at https://www.cancer.gov/aboutcancer/understanding/what-is-cancer

3. Niller, E, “Obama’s Anti-Cancer Moonshot Will Need More Than Research.” Accessed 18 November 2016. Available at https://www.wired.com/2016/01/obamas-anti-cancer-moonshot-will-need-more-than-research/ 

4. https://www.who.int/health-topics/cardiovascular-diseases#tab=tab_1

5. http://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/ms

6. https://globalgenes.org/rare-diseases-facts-statistics/