Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pfizer stödjer behovet av en ny ekonomisk modell för innovativa antibiotika

EU-kommissionen och även regeringen har identifierat behovet av ny ekonomisk modell för innovativa antibiotika. På Pfizer kan vi bara understryka betydelsen av det. Antibiotikaresistens är ett globalt hot mot folkhälsan, och behovet av att nya antibiotika utvecklas är stort.

I EU-kommissionens läkemedelsstrategi för Europa adresseras problemen med antimikrobiell resistens och man föreslåt nya typer av incitament för nya antimikrobiella medel. I december presenterade regeringen en uppdaterad svensk strategi för arbetet mot antibiotikareistens. Målsättningen med strategin är att öka kunskapen för att kunna förebygga och bekämpa bakterieinfektioner och antibiotikaresistens med nya metoder. Bland annat vill man: 

  • Genomföra insatser för att överbrygga gapet mellan grundforskning och kommersialisering, eller annan tillämpning av forskningsresultat. 

  • Medverka till framtagande av kunskap om nya affärsmodeller och ekonomiska styrsystem, för att förbättra tillgänglighet till antibiotika samt stimulera utvecklingen av nya antibiotika och andra behandlingsalternativ. 

Pfizer delar EU-kommissionens och regeringens bedömning. Det behövs nya former av incitament för innovativa antimikrobiella medel (incitamentsmodeller) för att möta det stora hotet mot folkhälsan som antibiotikaresistens utgör.  

Konsekvensen av att antibiotika inte värderas utifrån det värde de tillför samhället är att innovationstakten avstannar. Det begränsar utvecklingen av potentiellt livräddande produkter och vi får allt färre alternativ att behandla allvarliga infektioner. 

Ny ersättningsmodell som utgår från värdet 

Ersättningsmodellen för antibiotika behöver göras om från grunden. I stället för att betala för den volym som hälso- och sjukvården använder ska ersättningen utgå från det värde som respektive läkemedel har för vården, frikopplat från volym.  

För att uppnå Folkhälsomyndighetens mål med att säkra tillgången till vissa medicinskt särskilt viktiga antibiotika genomförs nu en pilotstudie för att testa en ny ersättningsmodell i detta syfte. Pfizer valde att inte lämna anbud i upphandlingen för pilotstudien då ersättningen inte var värdebaserad.  

Vanliga hälsoekonomiska utvärderingsmodeller på antibiotika blir oftast missvisande då de inte fångar värdet av en behandling. I en traditionell kostnadseffektivitetsanalys mäts värdet av att ersätta ett befintligt läkemedel med ett nytt. För antibiotika betyder det värdet av ett nytt antibiotikum, i jämförelse med ett samhälle utan detta antibiotikum för just dessa patienter.  

Antibiotika bör istället bedömas utifrån en modell som mäter värdet av att kunna undvika resistensutveckling. Det handlar om att mäta värdet av att motverka antibiotikaresistens och ha tillgång till fungerande antibiotika. En sådan modell tar hänsyn både till de patienter som behöver behandling idag och till framtida patienter. 

En ny ersättningmodell skulle gynna alla parter: 

  • Läkemedelsföretagen, som får ökade incitament att utveckla nya antibiotika. 

  • Vården, som får ökad tillgång till behandlingsalternativ. 

  • Samhället, som får en möjlighet att nå en ändamålsenlig antibiotikaanvändning 

Pfizer har länge varit verksamma inom infektionsområdet och forskar och utvecklar vaccin, antibiotika och andra läkemedel för att förebygga och behandla infektionssjukdomar samt att tillhandahålla genombrottsbehandlingar till patienter. Vår ambition är att bidra konstruktivt till att nå EU-kommissionens och regeringens mål. 

Läs mer om vårt arbete mot antimikrobiell resistens här.