För vårdpersonalKontakta ossWebbsida för vården PressrumJobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatser Användarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifter Information om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemap
HemOm PfizerAktuelltNyheterEtt attraktivt klimat för forskning och innovation avgörande för en stark life science-sektor

Ett attraktivt klimat för forskning och innovation avgörande för en stark life science-sektor

Innovation & samarbete

2024-01-30

I Sverige är Pfizer en av de största leverantörerna av läkemedel och vacciner till patienter och hälso- och sjukvården. Svensk hälso- och sjukvårdspersonal bidrar också i många av Pfizers globala forskningsprogram. Vi har även flera samarbeten med akademin och en bioteknologisk tillverkningsenhet i Strängnäs. Men Pfizers forskning, utveckling och tillverkning bedrivs i en global kontext. Att Sverige och EU erbjuder attraktiva förutsättningar för forskning och innovation är därför helt avgörande för att Pfizer, i den starka internationella konkurrensen, ska fortsätta att välja att förlägga forskningssamarbeten, tillverkning och kliniska prövningar i Sverige. Här är en sammanfattning av Pfizers inspel till regeringens forsknings- och innovationsproposition.

Ett attraktivt klimat för forskning och innovation inom life science-sektorn karaktäriseras av:

Starkt skydd av immateriella rättigheter

Det krävs miljardinvesteringar för att forska fram ett nytt läkemedel eller vaccin och det innebär stora finansiella risker. För att globala företag ska fortsätta att investera i forskning, utveckling och kliniska prövningar i Sverige behövs långsiktigt hållbara förutsättningar genom ett starkt skydd av immateriella rättigheter. Därför är det helt avgörande att regeringen avstyrker Europakommissionens förslag om att försvaga dataskyddet i samband med revideringen av EU:s läkemedelslagstiftning. Ytterst är det patienterna som drabbas hårdast när investeringar i forskning och utveckling, inklusive kliniska prövningar riskerar att flyttas från Europa.

Här kan du läsa en kortversion av Pfizers syn på förslaget till ny läkemedelslagstiftning i EU: För patienternas skull måste life science-sektorns konkurrenskraft i EU stärkas, inte stjälpas (pfizer.se)

Goda förutsättningar för att genomföra kliniska prövningar

För patienter i Sverige är det helt avgörande att kliniska prövningar genomförs i landet eftersom de då kan få tillgång till nya innovativa behandlingar i ett tidigt skede. Kliniska prövningar utvecklar också hälso- och sjukvården och stimulerar Life Science-sektorn. För att skapa goda förutsättningar att genomföra kliniska prövningar krävs ändamålsenlig samverkan mellan läkemedelsindustri, hälso- och sjukvård, akademi, myndigheter och patientföreträdare. Därför är det angeläget att regeringen skyndsamt inrättar samarbetsplattformen och det nationella partnerskapet SweTrial.

Här kan du läsa en kortversion av Pfizers syn på utredningen om kliniska prövningar: Så ser Pfizer på utredningen om kliniska prövningar

Tillgången till hälsodata

All medicinsk forskning är beroende av tillgång till hälsodata. Det behövs därför nationella strukturer för ändamålsenlig användning av hälsodata samt nationella, regionala och sjukdomsspecifika kvalitetsregister som syftar till att underlätta forskning, innovation och kliniska prövningar, förbättra patientvård, möjliggöra kvalitetsuppföljningar och fördjupad statistikinhämtning. Dessa satsningar skulle också stödja relevanta aktörers arbete med att främja folkhälsa och smittskydd. Regeringens satsning på en nationell digital struktur för hälso- och sjukvården är därför välkommen men samtliga aktörer inom life science-sektorn behöver tillgång till såväl primär- som sekundäranvändning av data. Därför är det angeläget att regeringen säkerställer att samtliga aktuella initiativ inom området tas omhand i ett gemensamt sammanhang. 

Nationella forskningsinfrastrukturer som främjar samverkan med företag

Medicinska genombrott och annan framgångsrik forskning kommer inte sällan genom samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor. Dessvärre finns det flera komplicerade och tidskrävande administrativa processer som hämmar en framgångsrik samverkan. Det är därför angeläget att inom ramen för forsknings- och innovationspolitiken säkerställa att det etableras en strukturerad och ändamålsenlig nationell modell för företagssamverkan för att både minska tröskeln och för att professionalisera samverkan mellan näringsliv och offentlig sektor.

Samhällsutmaningar och prioriterade forskningsområden

Pfizer lyfter följande samhällsutmaningar och prioriterade forskningsområden:

Nyttiggörande av forskning inom utveckling av nya läkemedel och vacciner

Nyttiggörandet och värdet av medicinsk forskning och utveckling av nya läkemedel och vacciner är uppenbart då de kan förebygga sjukdom, samt hjälpa människor som är drabbade av sjukdom att leva ett längre och friskare liv. Men värdet av nya läkemedel och vacciner är också avgörande för samhället i stort. Detta då medicinska genombrott och innovationer inte bara kan bidra till att minska behovet av inneliggande sjukhusvård och därmed också dämpa kostnaden för hälso- och sjukvården, utan också minska kostnader kopplade till sjukskrivningar och produktionsbortfall inom offentlig verksamhet såväl som inom det privata näringslivet etc.

Pfizer eftersträvar alltid att göra allt i vår makt för att maximera nyttiggörandet av vår forskning genom att på ett kvalitets- och patientsäkert sätt om möjligt korta tidsåtgången under de olika stegen av läkemedelsutvecklingen. På så sätt kan vi bidra till att alla patienter får tillgång till våra nya effektiva och säkra läkemedel så snabbt som möjligt. 

I det sista avgörande stegen för att nya läkemedel och vaccin de facto ska komma patienterna till del så snabbt som möjligt, är det dock kritiskt att de svenska myndigheternas processer avseende godkännande, rekommendationer, prissättning och subventioner, liksom den regionala implementeringen av både läkemedel och vacciner, är effektiva och tidsatta. Det är därtill avgörande att regionala rekommendationer kopplat till användning och myndighetsbeslut kopplade till prissättning och subventioner speglar helheten av den ovan beskrivna samhällsnyttan av nya läkemedlen och vaccinerna, samt främjar ett kostnadseffektivt nyttjande av våra gemensamma resurser och skattemedel.

Här kan du läsa hela Pfizers inspel till regeringens forsknings- och innovationsproposition

Forskning

Våra senaste artiklar

Se fler artiklar
Webbsida för vårdenPressrum Jobba hos ossKontakta ossRapportera Biverkningar Våra webbplatserAnvändarvillkor Aktuellt Så behandlar vi personuppgifterInformation om cookiesOm den här sidanKontakta webbansvarigSitemapPfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.