Genterapi - frågor och svar

Vanliga frågor och svar om genterapi sammanställt i en FAQ.

Vad är genterapi?

Genterapi är en ny generation medicinsk behandling, där en funktionell gen levereras till en speciell vävnad i kroppen för att producera ett protein som saknas eller inte fungerar. Genom att använda gener som mål för medicinsk behandling kan vi rikta oss mot den underliggande orsaken till en sjukdom på cellnivå, potentiellt som en engångsbehandling.1,2,3

Vad gör Pfizer inom området genterapi?

Pfizer ser forskningen inom genterapi som ett kommande utvecklingsområde för att leverera potentiellt omvälvande mediciner till patienter som lever med genetiska sjukdomar. Vi ser genterapi som en möjlighet att förbättra livet för patienter med komplexa sjukdomar där det finns stora behov av behandlingsalternativ.3

Vad är Pfizers fokus inom genterapi?

För närvarande fokuserar Pfizer på genterapibehandlingar för sjukdomar som har förändringar i en enda gen. Vårt angreppssätt är mycket specialiserat, potentiellt engångsbehandlingar med genterapi som använder skräddarsydda vektorer modellerade efter rekombinant adeno-associerat virus (rAAV) och utformade för att effektivt leverera behandling till den speciella vävnaden. Detta är en teknologi som kan standardiseras och potentiellt effektivisera tillverkningen och vägen till myndighetsgodkännande av behandlingen.3

Vilka andra metoder för genetisk medicin undersöks för närvarande?

Förutom Pfizers rAAV-strategi finns det också några andra metoder för genterapi som utforskas, bland andra ex vivo, genredigering och RNAi.

  • I ex vivo avlägsnas celler från patientens kropp och exponeras för en funktionell gen innan de återinförs i kroppen.4
  • I genredigeringstekniker som CRISPR och zinc finger sker en permanent borttagning, modifiering eller tillägg av en funktionell gen inuti patientens kropp.5
  • I RNAi tystar man en icke-funktionell gen genom att rikta sig mot produkten RNA som är en följd av DNA-transkription.6

Vilka är de potentiella fördelarna med genterapi?

Till skillnad från traditionella läkemedel, som ofta kräver frekvent administrering och som fokuserar på att hantera symtom och sjukdomsförlopp, syftar genterapi till att verkligen reparera det som inte fungerar och ge långsiktiga behandlingsfördelar, potentiellt med bara en dos.1,2,3

Men medan genterapi ser lovande ut för personer med genetiska sjukdomar kommer det inte att vara en lämplig lösning för alla patienter. De potentiella riskerna och fördelarna med genterapi kommer att klargöras genom fortsatt forskning och utvärdering.7

Vilka är de potentiella utmaningarna med genterapi?

Vissa patienter kan ha exponerats för rAAV och därför utvecklat antikroppar mot vektorn, och skulle inte vara kandidater för behandlingen. Dessa patienter kan utveckla ett immunsvar omedelbart efter behandling där kroppen neutraliserar den terapeutiska genens funktion.7 Klinisk erfarenhet visar att om de upptäcks tidigt kan dessa reaktioner behandlas med steroider, vilket potentiellt kan leda till att stabilisera genens funktion.8

Hur vet man om man är lämplig för genterapi?

Faktorer som kan göra någon olämplig för genterapibehandling är bland annat patienter med redan existerande antikroppar som skulle neutralisera den specifika genterapibehandlingen, patienter som tidigare fått genterapi och utvecklat dessa antikroppar, och för vissa sjukdomar patienter som ännu inte är vuxna. Lämplighet för genterapibehandling avgörs av ett antal kriterier, inklusive ett blodtest för att kontrollera antikroppar mot den skräddarsydda vektorn. Patienterna kan diskutera testkriterierna och resultaten med sin läkare och bestämma hur de ska gå vidare på individuell basis.9,10

Hur länge varar effekten av genterapi?

Kliniska prövningar pågår för att undersöka de många okända frågorna, bland annat hur länge effekten av behandlingen varar.9 Men data som hittills kommit fram pekar på att genterapi har potential att långsiktigt förbättra eller återställa funktionen i drabbade vävnader eller celler, vilket kan göra det möjligt för patienten att hantera sin sjukdom utan kontinuerliga behandlingar.3

Hur tillverkar man en genterapibehandling?

Pfizer Rare Disease kommer att tillverka genterapibehandlingar med hjälp av produktionsprocesser som är mycket lika andra bioteknikprodukter som monoklonala antikroppar och vacciner. Processen använder rekombinant cellodlingsteknologi och rening följt av steril fyllning på flaskor. Likheten med traditionella bioteknikprocesser innebär större möjligheter för läkemedelsbolag i fråga om uppskalning, reproducerbarhet och utformningen av produktionsanläggningar jämfört med tidigare processer för tillverkning av genterapibehandling.

Pfizers investeringar i forskning kring genterapi, utveckling och tillverkning omfattar tre tillverkningsanläggningar i USA, däribland en toppmodern produktionsanläggning i kommersiell skala fokuserad på genterapi i Sanford, North Carolina. Med dessa resurser kan vi ta en genterapimedicin genom hela dess livscykel; från vektordesign och utveckling till preklinisk och klinisk testning till myndighetsgodkännanden och potentiell global kommersiell distribution.3

Hur mycket kommer Pfizers genterapibehandlingar att kosta?

Pfizers mål är att säkerställa att genterapier är tillgängliga för alla lämpliga patienter. Vi samarbetar och för diskussioner med betalare, branschorganisationer och andra intressenter för att utveckla och testa nya betalningsmodeller som balanserar patienttillgång och hållbarhet för sjukvårdsystemen.3

Finns de potentiella kostnadsbesparingar med genterapi?

Genterapier erbjuder potential för betydande kostnadsbesparingar under en persons livstid genom att potentiellt minska kostnaderna i samband med sjukhusinläggningar och löpande vård, liksom belastningen på patienter och vårdgivare i from av förlorad produktivitet och ekonomiska möjligheter.3

Vilka är Pfizers fokusområden inom genterapi?

Kliniska prövningar av genterapi för olika sjukdomar pågår för närvarande. Inom Pfizer arbetar vi med att fullt ut förstå effekt och säkerhet hos dessa mediciner, med slutmålet att kunna erbjuda dem till behövande patienter. Vår kliniska utvecklingsportfölj innehåller program för hemofili A, hemofili B och Duchennes muskeldystrofi (DMD). Samtidigt bygger vi en robust pipeline genom att i preklinisk forskning utforska potentiella behandlingar för endokrina/metaboliska sjukdomar som Wilsons sjukdom och neurologiska sjukdomar som Friedreichs ataxi, Dravets sydrom och ALS (amyotrofisk lateral skleros).3

Referenser:

1. Genetics Home Reference (GHR). How does gene therapy work? https://ghr.nlm.nih.gov/primer/therapy/procedures. Jul 16, 2019. Accessed July 31, 2019.
2. Genetics Home Reference (GHR). What is gene therapy? https://ghr.nlm.nih.gov/primer/therapy/genetherapy. Jul 16, 2019. Accessed July 31, 2019
3. Data on file. Pfizer Inc, New York, NY.
4. Gowing G, Svendsen S, Svendsen CS. Ex vivo gene therapy for the treatment of neurological disorders. Prog Brain Res. 2017;230:99-132. 10.1016/bs.pbr.2016.11.003
5. Waryah C, Moses C, Arooj M, Blancafort P. Zinc fingers, TALEs, and CRISPR systems: A comparison of tools for epigenome editing. Methods Mol Biol. 2018;1767.19-63. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-7774-1_2
6. UMass Medical School RNA Therapeutics Institute. How RNAi works. https://www.umassmed.edu/rti/biology/how-rnai-works/. Accessed July 31, 2019.
7. Your Genome. Facts: What is gene therapy? http://www.yourgenome.org/facts/what-isgene-therapy. Accessed July 31, 2019.
8. Arruda VR, Favaro P, Finn JD. Strategies to modulate immune responses: a new frontier for gene therapy. Mol Ther. 2009;17(9):1492–1503. doi:10.1038/mt.2009.150
9. Mingozzi F, High KA. Immune responses to AAV vectors: overcoming barriers to successful gene therapy. Blood. 2013;122(1):23-36.
10. Payne J. Antibody and antigen tests. Patient Platform Limited Web site. https://patient.info/health/antibody-and-antigen-tests. November 27, 2015. Accessed April 9, 2018.

Denna hälsoinformation tillhandahålls endast för utbildningsändamål och är inte avsedd att ersätta diskussioner med en vårdgivare. Alla beslut om patientvård måste fattas med en vårdgivare med beaktande av patientens unika egenskaper.