Pfizer ansluter till samverkansplattformen PLATINEA som arbetar med antibiotikafrågor

Allt fler bakterier blir resistenta mot olika sorters antibiotika och vården och patienter behöver tillgång till flera olika preparat. PLATINEA (PLATtform för INnovation av Existerande Antibiotika) är en VINNOVA-finansierad samverkansplattform som består av aktörer från akademi, myndigheter, läkemedelsindustrin och vården. Det gemensamma målet är att optimera antibiotikaanvändning och därmed öka livslängden för befintliga antibiotika.

I maj antogs Pfizer som ny samverkanspart och Christian Gerdesköld, medicinsk rådgivare inom området antiinfektion, ser att Pfizer har mycket att bidra med inom samverkanplattformen. Dels för att bevara värdet av existerande antibiotika för kommande generationer, men också säkerställa tillgänglighet och ansvarsfull användning av nya antiinfektiva läkemedel och vacciner.

-   Pfizer är en av de största leverantörerna av antibiotika och vi investerar stora resurser i att utveckla nya antibiotika och att behålla våra äldre preparat på marknaden med fortsatt hög tillgänglighet. Vi jobbar för långsiktigt hållbara lösningar för att säkerställa tillgängligheten för dessa kritiska antibiotika, säger Christian Gerdesköld.

"Pfizer är en av de största leverantörerna av antibiotika och vi investerar stora resurser i att utveckla nya antibiotika och att behålla våra äldre preparat på marknaden med fortsatt hög tillgänglighet."

Inom plattformen arbetar man med flera delar:

  • Genomför kontinuerlig behovsinventering och prioritering av antibiotika.
  • Föreslår optimeringsstudier för specifika infektioner.
  • Utvärderar och testar nya verktyg för att främja rationell antibiotikaanvändning.
  • Kartlägger befintliga leveranskedjor för antibiotika för att identifiera åtgärder som på lång sikt kan förebygga brister.

Christian Gerdesköld ser också att Pfizer kan bidra specifikt för att förstå hur användningen av existerande antibiotika kan förbättras och optimeras individuellt och för specifika infektioner.

- Några av de antibiotika som används i dagens studier är Pfizers produkter och här kan jag vara länken mellan Pfizers R&D och PLATINEA. Inom Pfizer arbetar vi med Real World Data som en viktig del i att förstå hur specifika läkemedel används. Jag ser att vi kan hitta lösningar som i slutändan kan underlätta för både vården och patienten, avslutar Christian Gerdesköld.

Läs mer om PLATINEAs arbete här: www.platinea.se

Christian Gerdesköld, medicinsk rådgivare inom området infektion på Pfizer i Sverige.

Christian Gerdesköld, medicinsk rådgivare antiinfektion, Pfizer Sverige