Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pfizer i Sverige och coronaviruset

Coronapandemin fortsätter att sprida sig över världen och sjukdomen covid-19 innebär lidande för den drabbade, stora påfrestningar för samhället och framför allt på vården. På Pfizer gör vi allt vi kan för att bemöta den rådande situationen. Våra prioriteringar just nu, förutom att säkerställa våra medarbetares hälsa och säkerhet, är att upprätthålla leveransen av våra läkemedel och vacciner till patienter och vården, i möjligaste mån fortsätta att utveckla läkemedel via kliniska prövningar samt hjälpa till att bromsa spridningen av denna sjukdom.

Pfizers arbete med vaccinet

I mars 2020 inledde Pfizer ett samarbete med tyska BioNTech för att utveckla en vaccinkandidat mot covid-19. De inledande studierna startade redan i april. Med studieupplägg som maximerat utvecklingshastigheten utan att kompromissa på kvalitet och säkerhet i något steg har fas 3-studierna nu avslutats. Ansökan om godkännande är inskickad till EMA, den europeiska läkemedelsmyndigheten. EU har slutit avtal med Pfizer för vaccinet och Sverige har också anslutit till det avtalet. Vid eventuellt godkännande ansvarar Folkhälsomyndigheten och Sveriges regioner för koordinering av vaccinationsarbetet. Pfizer bidrar för att det ska fungera så bra som möjligt.

Tillverkning och tillgång till våra läkemedel

Vi jobbar för högtryck för att säkra tillgången till våra läkemedel och vacciner och monitorerar kontinuerligt tillgången till våra produkter.

I vår högteknologiska produktionsanläggning i Strängnäs, som producerar läkemedelssubstanser och vaccin till hela världen, har vi full produktionstakt. För att säkra produktionstakten under rådande omständigheter har vi t.ex. börjat certifiera personal från andra funktioner som kan hjälpa till vid behov.

Alla Pfizers produktionsanläggningar världen över är i drift. Vi har skalat upp och ställt om produktion till de mest kritiska produkterna och arbetar hårt för att möta patienters och vårdens behov. Vi har också implementerat en förbättrad monitorering- och orderhanteringsprocess och inrättat ett utökat logistikprogram för att säkerställa att våra produkter kommer från våra produktionsanläggningar till våra slutkunder så snabbt som möjligt.

Vi kan konstatera att det stora trycket på sjukvården har lett till utmaningar inom vissa områden, speciellt läkemedel kopplade till det ökade intensivvårdsbehovet. Vi har löpande kommunikation om våra produkter med upphandlingsenheter och gör allt vi kan för att våra läkemedel ska finnas tillgängliga så snabbt som möjligt. Eventuella restnoteringar rapporteras till Läkemedelsverket enligt rådande regelverk.


Science will win

"At a time when things are most uncertain, we turn to the most certain thing there is, science. Science can overcome diseases, create cures, and yes, beat pandemics."


Kliniska prövningar

Pfizer fattade nyligen beslut om att pausa intag av nya patienter och uppstart av nya studier då sjukvården måste fokusera på att behandla de som bäst behöver vården just nu. Det gäller dock inte studier rörande livshotande sjukdomar där det saknas alternativ behandling.

Deltagare i pågående kliniska studier påverkas inte av detta beslut. Som alltid är våra högsta prioriteringar säkerheten för patienter och våra kliniska siter i våra pågående kliniska studier och integriteten och kvaliteten på vår källdata.

Vi följer Läkemedelsverket riktlinjer för hur företagen ska agera.

Våra medarbetare och interaktioner med vården

När vården i detta läge måste använda all tid och resurser för direkt vård och omhändertagande av patienter har vi också tillfälligt upphört med interaktioner med hälso- och sjukvården som exempelvis möten och utbildningar. Självfallet finns vi tillgängliga om hälso- och sjukvårdspersonal kontaktar oss med frågor om våra produkter, efterfrågar utbildning eller annat.

Forskningssamarbeten

Pfizer uppmanar hela branschen – från stora läkemedelsföretag till mindre bioteknikföretag, från myndigheter till akademiska institutioner – att samarbeta för att så snabbt som möjligt hitta medicinska lösningar på den globala katastrof som pandemin orsakat.

Läs Pfizers handlingsplan mot covid-19 här 

Pfizer har tillsatt resurser - både medarbetare och ekonomiska – för att utveckla antivirala behandlingar och vacciner mot coronavirus. Pfizer har identifierat vissa antivirala substanser som företaget tidigare haft under utveckling som hämmade replikationen av coronavirus liknande det som orsakar covid-19 i odlade celler. Pfizer samarbetar med en tredje part för att screena dessa substanser under en accelererad tidslinje. Beroende på resultaten kan det bli aktuellt att genomföra toxikologiska tester innan kliniska prövningar kan startas i slutet av året. Vi samarbetar också med vår partner BioNTech för att utveckla ett potentiellt vaccin mot covid-19. Läs mer om det pågående samarbetet här.

LIF – de forskande läkemedelsföretagen har sammanställt en lägesbild, som uppdateras fortlöpande, kring forskning och utveckling kring behandlingar och vaccin. I nuläget är inga läkemedel eller vacciner godkända för användning i Europa.

Malin Parkler, vd, Pfizer Sverige