Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tre snabba frågor - om cancerstrategin

I samband med världscancerdagen den 4 februari passade Pfizer på att ställa tre snabba frågor till några personer som jobbar med cancerfrågor. Vilka är cancerstrategins framgångar hittills och vilka möjligheter finns det för framtiden?

Acko Ankarberg Johansson, ordförande i riksdagens socialutskott:

Vilken är den största framgången med cancerstrategin?

- Det allra viktigaste är det som Kerstin Wigzell sa i sin utredning från början, att den är nationell, att det är en särskild strategi för cancer och att den är framåtsyftande. Det har varit framgångsbultarna i hela det här bygget, nämligen att det har varit nationellt. Vi pratar inte om vad en enskild region kan göra, ett enskilt sjukhus kan göra. Det handlar om att ta fram lösningar för hela cancervården.

Vilka är de största möjligheterna inom cancerområdet, de närmsta 5-10 åren?

- Nu är det ett viktigt arbete som sker med att samla ihop de olika regionala cancercentra att gå från regionalt till nationellt. Den nationella plan som RCC arbetat fram är bra och kommer medverka till en mer jämlik vård i hela landet. Jag hoppas att rehabilitering kommer på kartan ordentligt, det har varit försummat under lång tid. Jag hoppas att rehabilitering får en tydligare plats, det är nödvändigt för alla människor.

Vad är nästa steg för cancerstrategin?

- Jag hoppas att den kommer bli ännu mer nationell så vi stärker jämlikheten, och jag hoppas att den kommer att bindas ihop på ett ännu bättre sätt, med andra delar av hälso- och sjukvården. Primärvården liksom kommunens hälso- och sjukvård och andra slags stödinsatser som behövs för hela livet för den som är cancerberörd. En nationell cancerstrategi som har fungerande samverkan med övriga delar ger en riktigt bra vård.

Margareta Haag, ordförande för Nätverket mot cancer:

Vilken är den största framgången med cancerstrategin?

- Möjlighet att strukturera cancervården oavsett klinik och region. Kunskapsstyrning och beslutsstöd fattades gemensamt av de sex regionala cancercentra och den nationella cancersamordnaren. Inrättande av processer samt patient- och närståenderåd med beslutande eller rådgivande mandat. Större beslutsunderlag för strukturering och organisation för kirurgi, behandling etc. Standardiserade vårdförlopp gjorde att samtliga onkologkliniker tvingades inrätta sig efter en struktur som kunde mäta ledtider. Diagnostiskt centrum har gett möjligheten att diagnosticera personer med diffusa symtom, okända primärtumörer och liknande. Ett vårdprogram för rehabilitering. 

Vilka är de största möjligheterna inom cancerområdet närmaste 5-10 åren?

- Tidig upptäckt inom ett antal olika diagnoser genom riskvärdering digitalt i primärvården. Utrotning av livmoderhalscancer. Individanpassad behandling med precisionsmedicin och immunterapi.

Vad är nästa steg för cancerstrategin?

- Vi kan inte ha en cancerstrategi som införs via projekt utan den måste stadfästas av regering och riksdag och genomföras i samarbete med alla olika aktörer: akademi, profession, beslutsfattare, politiker, patientföreträdare, företag och andra intresseorganisationer, yrken och föreningar. Ersättningssystemet måste ses över för att kunna involvera professioner inom prevention och hälsosamma levnadsvanor. Rehabiliteringen måste inkluderas i nära vård med förstärkt kompetens. Prevention och hälsosamma levnadsvanor måste in i skolhälsa, barnavård, PBU, studentkåren etc.

Johan Ahlgren, RCC Uppsala Örebro:

Vilken är den största framgången med cancerstrategin?

- Vi har lyckats etablera en kunskapsstyrning genom nationella vårdprogram, kvalitetsregister samt vårdprocessledare (länk mellan RCC och sjukvården). Inte bara kring den medicinska behandlingen, utan även rehabilitering och tillsättande av kontaktsjuksköterskor.

Vilka är de största möjligheterna inom cancerområdet de närmaste 5–10 åren?

- Att vi sakta men säkert får en mer jämlik vård genom att jobba med kvalitetsregistret samt att återkoppla resultatet till verksamheten. Vi har fram tills nu byggt upp en struktur kring att involvera patienten, nu behöver vi enas om hur vi kan nyttja deras närvaro på ett mer systematiskt sätt och analysera vad som fungerar och inte. Vi behöver tydliggöra roller inom vården och marknadsföra tydligare att det delvis handlar om egenvård.

Vad är nästa steg för cancerstrategin?

- Prevention och levnadsvanor och att samverka mer med organisationer och intresseorganisationer. Bygga nätverk med till exempel Folkhälsomyndigheten, skola och livsmedelshandel. Vi behöver fokusera på att förvalta det som byggts upp och inte bara fokusera på att starta nytt.