Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Stora framsteg inom behandling av avancerad njurcancer

Kunskapsutvecklingen inom njurcancer går fort och under de senaste åren har behandlingarna också blivit bättre. Nya behandlingsmöjligheter, som immunterapier, har förbättrat framtidsutsikterna för njurcancerpatienter. För 50 år sedan var femårsöverlevnaden 30%, ökade till 55% i mitten på 90-talet och år 2014 hade siffran stigit till över 75%. Med tillgång till nya preparat och kombinationsbehandlingar som nu finns tillgängliga i Sverige, finns förhoppning om att trenden med förbättrad överlevnad ska kunna utökas ytterligare.

Under 2019 har utvecklingen av nya cancerterapier tagit ett stort steg framåt genom godkännandet av immunterapier för behandling av njurcancer. Detta har lett till nya strategier inom behandlingen av sjukdomen där flera nya terapier, tillsammans och i kombination med befintliga läkemedel, nu gör att möjligheterna till ett längre och djupare behandlingssvar förbättrats.

tidslinje som beskriver när olika typer av behandlingar för njurcancer introducerades

Njurcancer är en relativt ovanlig sjukdom som drabbar cirka 1200 personer om året i Sverige. Patienter som inte har metastaserad sjukdom vid diagnostillfället har ofta en god prognos med en femårsöverlevnad på ca 85%, men av dessa får ca 20% tumöråterfall inom 5 år. För de patienter som vid diagnos har metastaserad sjukdom är femårsöverlevnaden ca 25%. Behandlingsresultaten har på senare år förbättrats tack vare nya behandlingar och med hjälp av dessa kan många leva flera år med sin sjukdom.

Från traditionell behandling till målinriktade terapier

Under många år var behandling med cytokiner (t ex interleukiner och interferoner) standardbehandlingen för avancerad eller metastatisk njurcancer. Behandling med cytokiner gav bra resultat hos ett fåtal patienter; de som tolererade läkemedlen trots deras höga toxicitet.

Tack vare ökad kunskap om hur tillväxtsignaler regleras och fortplantas i cancerceller kunde ett antal nya, målinriktade läkemedel forskas fram och göras tillgängliga i början av 2000-talet och sedan 2006 har åtta målinriktade terapier för behandling av avancerad njurcancer godkänts. De flesta njurcancertumörer producerar stora mängder av proteiner som driver tillväxten. Målinriktade terapier fungerar genom att hämma dessa signalvägar och därigenom störa tumörtillväxten. På så sätt kan man bromsa sjukdomsförloppet och även behandla njurcancer som spridits till andra delar av kroppen.

Utvecklingen innebar att fler behandlingsalternativ blev tillgängliga för ett större antal patienter med avancerad njurcancer. Det har även lett till att det numera finns goda möjligheter till flera linjers behandling med olika målinriktade terapier eller immunonkologiska behandlingar.

En ny generation behandlingar

De senaste åren har forskningen fokuserat på läkemedel som stärker immunförsvarets roll i bekämpandet av cancertumörer, något som utsågs till årets genombrott av tidskriften Science 2013 och belönades med Nobelpriset 2018. Detta har lett till att man har kunnat introducera en ny generation av behandlingar i form av så kallad immunterapi.

Att kombinera behandlingar med olika verkningsmekanism har i kliniska studier visat på positiva utfall jämfört med standardbehandling och det skapar nya möjligheter till behandling för de patienter som är lämpliga för dem.

Förbättrade behandlingsresultat

De stora individuella skillnaderna mellan patienter, deras varierande förmåga att tolerera olika läkemedel och tumörernas skiftande egenskaper innebär stora utmaningar för behandlande läkare. Med tillgång till den senaste generationens immunonkologiska preparat och en rad olika målinriktade terapier ökar nu möjligheterna för läkarna att individualisera behandlingarna och därigenom hjälpa fler patienter.

Analyser av behandlingsresultat visar att överlevnaden hos patienter med avancerad njurcancer har förbättrats i och med introduktionen av de målinriktade terapierna och i takt med att läkarna fått erfarenhet av dem.

Även om stora framsteg har gjorts så dör fortfarande cirka 500 personer varje år efter att ha utvecklat avancerad njurcancer. Med tillgång till de nya preparat och kombinationsbehandlingar som nu finns tillgängliga i Sverige, finns det en förhoppning om att trenden med förbättrad överlevnad ska kunna utökas ytterligare.

 

Referenser:

1. https://www.cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/urinvagar/njurcancer/kvalitetsregister/arsrapport-njurcancer-2019_final201026.pdf