Värdet av behandling mot spridd bröstcancer

Varje timme får en kvinna beskedet bröstcancer. Det betyder att drygt 8 000 kvinnor i Sverige drabbas av sjukdomen varje år och det är den vanligaste cancerformen bland kvinnor1. Under de senaste decennierna har kunskapen om sjukdomen ökat. Tidig upptäckt genom screening och behandling har förbättrat prognosen för tidig bröstcancer. Detta har ingett hopp för många men det finns fortfarande stora behov, framförallt för de som lever med spridd bröstcancer. Idag är det uppskattningsvis 5 500 kvinnor som lever med spridd bröstcancer och 1 500 kvinnor insjuknar årligen. Man kan leva olika länge med sjukdomen, men i genomsnitt lever hälften av dessa patienter kortare än tre år2.

Vad som orsakar bröstcancer är inte exakt klarlagt men sannolikt uppkommer den genom ett samspel mellan kvinnliga könshormoner och livsstilsfaktorer. Även genetiska faktorer och ålder spelar in. De flesta som får bröstcancer är över 60 år. För yngre kvinnor mellan 30-40 år är ärftligheten den största riskfaktorn1. En utmaning är att bröstcancer inte är en enda sjukdom utan kan kategoriseras i fem olika stadier, vilket illustreras i bilden nedan. Stadiet av bröstcancer vid diagnos har betydelse för vilka behandlingar som är tillgängliga och påverkar sjukdomens långsiktiga prognos. De flesta kvinnor som insjuknar i bröstcancer har en god prognos och kan botas från sin sjukdom. En liten andel av de kvinnor som diagnosticeras med bröstcancer har dessvärre en spridd sjukdom, stadium III eller IV, redan vid diagnos och omkring en tredjedel av kvinnorna som diagnosticeras utvecklar spridd sjukdom under sin livstid.

Att leva med spridd bröstcancer

Spridd bröstcancer innebär att cancerceller från den ursprungliga tumören i bröstet har spridit sig till andra delar av kroppen. Där har cancercellerna bildat dottertumörer – metastaser. De nya tumörerna uppstår oftast i skelettet, lymfkörtlar, levern eller lungorna2. Spridd bröstcancer går inte att bota men under de senaste årtiondena har möjligheterna att framgångsrikt behandla patienter med spridd sjukdom ökat högst väsentligt. I avsaknad av ett botemedel är målet med behandlingen att förlänga livet, fördröja utvecklingen av sjukdomen och hjälpa varje person att upprätthålla en bra livskvalitet så länge som möjligt. Uppskattningsvis är det 5 500 kvinnor som lever med spridd bröstcancer idag. Samtidigt avlider fortfarande närmare 1 500 kvinnor årligen till följd av sin spridda sjukdom2.

Samhällsekonomiska konsekvenser av spridd bröstcancer

Förutom individuellt lidande, påverkar spridd bröstcancer också samhället på flera sätt. Det uppkommer kostnader för att behandla sjukdomen, sjukfrånvaro bidrar till lägre produktivitet och sjukdomen leder till för tidig död. Bröstcancer drabbar även förhållandevis unga kvinnor och ligger därför i toppen bland cancersjukdomar vad gäller förlorade levnadsår på grund av för tidig död3. Den indirekta kostnaden av bröstcancer är hög eftersom möjligheten att arbeta går förlorad, den indirekta delen står för mer än 70 procent3.

Forskning baserat på svenska data visar att snabbare uppdatering av riktlinjer och snabbare upptag av nya effektiva läkemedel har potential att leda både till större hälsovinster i form av vunna levnadsår och större produktivitetsvinster genom att de kvinnor som är i förvärvsaktiv ålder kan återgå till arbete4. Målet för svensk cancerbehandling är att patienter i alla regioner ska få tillgång till ett nytt läkemedel högst två månader efter att det har godkänts av EU Kommissionen.  Detta mål är inte ännu nått i Sverige och det är stora skillnader mellan olika regioner hur snabbt patienter får tillgång till nya läkemedel2. Om vi inte når detta mål kan vi heller inte fullt ut dra nytta av det värde innovativa läkemedel för att behandla spridd bröstcancer kan generera.

Utveckling av effektiva behandlingsmetoder

Under de senaste årtiondena har möjligheterna att framgångsrikt behandla spridd bröstcancer ökat väsentligt. Det betyder att kvinnor med spridd bröstcancer kan leva ett bra liv flera år efter diagnosen med hjälp av moderna behandlingsmetoder. Den kliniska forskningen har lagt stor vikt vid att hitta det optimala behandlingsalternativet med hänsyn till cancerform, behandlingstid och tidpunkt för behandlingsstart.

Systemisk behandling, vilket innebär behandling där läkemedlet färdas i blodet, är det främsta behandlingsalternativet för patienter med spridd bröstcancer. Den systemiska behandlingen utgörs i huvudsak av kemoterapi, hormonbehandling, och målinriktade behandlingar. Identifiering av de molekylära och genetiska avvikelser som orsakar bröstcancer har bidragit till utvecklingen av målinriktade behandlingsmetoder. Trenden går mot alltmer individualiserad behandling.

Läkemedelsutveckling inom området spridd bröstcancer pågår och uppskattningsvis lever ca 15 procent av kvinnorna med spridd bröstcancer utan symtom tack vare effektiva läkemedelsbehandlingar2. Fortsatt arbete för att ytterligare förbättra behandlingsresultaten hos patienter med spridd bröstcancer är angeläget för att fler ska kunna leva ett så bra liv som möjligt i många år efter diagnosen.

Register för uppföljning

Förutom bättre behandlingsmöjligheter är uppföljning av behandlingar och behandlingsresultat av yttersta vikt för att avgöra vilka behandlingar som ger bäst resultat i klinisk praxis. Under 2020 påbörjades införandet och implementeringen av en s.k patientöversikt för bröstcancer. Patientöversikten ska möjliggöra insamling och visualisering av vård och behandling för den enskilde patienten. Informationen kommer även att kunna användas som beslutsunderlag och inom forskning. Nationell täckning saknas ännu, men när det blir möjligt att följa alla patienter kommer den kunskap som genereras skapa förutsättningar till en än mer optimal behandling för varje enskild individ. Följden kommer att bli bättre resultat, och i förlängningen en mer jämlik vård.

Fakta om olika typer av bröstcancer

Bröstcancer är inte en enskild sjukdom, utan en grupp av sjukdomar som karaktäriseras av olika molekylära subgrupper.

  • Den vanligast förekommande bröstcancertypen är hormonpositiv bröstcancer, som står för ca 80 procent av alla bröstcancerfall1. Tumörens tillväxt är då beroende av kvinnligt könshormon – östrogen och/eller progesteron.  
  • Den näst vanligaste bröstcancertypen är HER2-positiv bröstcancer vilket innebär att tumörcellerna har en onormal produktion av en viss typ av protein (HER2) som ökar cancertumörens tillväxt.
  • Även trippelnegativ bröstcancer förekommer, det är ett samlingsnamn för de tumörer som varken är hormon- eller HER2-positiva. Ett litet antal patienter diagnosticeras varje år med ärftlig bröstcancer vilket innebär att den drabbade bär på anlag genom en speciell gen (BRCA1 eller BRCA2).
  • Bröstcancer kan också klassificeras utifrån sjukdomens svårighetsgrad. Svårighetsgraden bestäms av var tumören är lokaliserad, tumörens spridning och tumörens påverkan på andra organ i kroppen. Det finns en stark koppling mellan cancerns spridning till närliggande lymfkörtlar eller andra organ och sjukdomsprognos.
  • Målinriktad behandling består av läkemedel som blockerar det specifika sätt som olika typer av bröstcancerceller delar sig och växer på. Målet är att kontrollera cancerns förlopp. Målinriktad behandling fungerar bara på vissa typer av bröstcancer. Flera behandlingar riktar sig mot HER-2 receptorer och fungerar för personer med höga nivåer av HER2 i cancercellerna, men inte för cancerceller utan detta protein.

Referenser

  1. Årsrapport Nationella Bröstcancerregistret, 2015
  2. Bröstcancerkvinnorna som världen glömde, Bröstcancerförbundet, 2016
  3. Coparator report on patient access to cancer medicins in Europé revisited, IHE, 2016:4
  4. Målinriktad behandling av bröstcancer, SNS, 2013